ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot


โรคกุ้งขาว
เกษตกรยุคใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล
ศูนย์วิจัยประมง shrimp man
เว็บไซด์กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หน่วยงานรัฐบาล
\Desktop\Development-of-the-Shrimp-Research-Network-in-Thailand
สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง กรมประมง
สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ. National Institute of Animal Health
ศูนย์วิจัยและพัฒนาชายฝั่งจันทบุรี


งานวิจัยพร้อมขายสิทธิบัตร....การศึกษาลักษณะการไหลและการทำแห้งกุ้งในฟลูอิดไดซ์เบด article

 

งานวิจัยและพัฒนาที่พร้อมจะถ่ายทอด
การศึกษาลักษณะการไหลและการทำแห้งกุ้งในฟลูอิดไดซ์เบด
ผลิตภัณฑ์/เทคโนโลยีที่จะถ่ายทอดเครื่องอบกุ้งแห้งสำหรับอุตสาหกรรมครัวเรือนจนถึงขนาดกลาง
ชื่อโครงการวิจัยการศึกษาลักษณะการไหลและการทำแห้งกุ้งในฟลูอิดไดซ์เบด
นักวิจัยสักกมนเทพหัสดินอยุธยามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ข้อมูลเบื้องต้นกุ้งแห้งเป็นผลิตภัณฑ์ส่งออกที่ราคาจะมีความหลากหลายขึ้นกับ
คุณภาพเช่นสีความแห้งและขนาดของผลิตภัณฑ์ซึ่งจากการสำรวจของกรม
ประมงพบว่าผู้ผลิตมีความต้องการเครื่องทำแห้งที่มีประสิทธิภาพสูงสามารถให้
ความร้อนได้อย่างสม่ำเสมอและทั่วถึงโดยไม่ต้องนำกุ้งต้มไปตากแดดเพราะ
ต้องใช้แรงงานมากและยังประสบปัญหาการปนเปื้อนของเชื้อโรคและฝุ่นละออง
อีกด้วย
งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการทำแห้งกุ้ง
ด้วยเครื่องทำแห้งแบบเจตสเปาท์เตดเบดและศึกษาปัจจัยการผลิตกุ้งแห้งได้แก่
ขนาดกุ้งและอุณหภูมิอากาศร้อนขาเข้าที่มีผลต่อคุณลักษณะทางด้านการทำ
แห้งและคุณภาพของกุ้งแห้ง
เนื้อหาการถ่ายทอดเทคโนโลยี1. Design เครื่องต้นแบบ
2. ข้อมูลการใช้เครื่องอบแห้งแบบฟลูอิดไดซ์เบด
จุดเด่นของเทคโนโลยีใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ง่ายไม่ซับซ้อน
ควบคุมกระบวนการลิตให้มีมาตรฐานได้ง่าย
ได้ผลิตภัณฑ์ที่สะดวกใช้และเก็บรักษาได้นาน
สถานภาพผลิตภัณฑ์พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยี / scale up / พัฒนาให้เป็นแบบต่อเนื่อง
ผู้สนับสนุนทุนวิจัยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ(BIOTEC)
ผู้ประสานงาน/
ติดต่อสอบถาม
นายพรเทพมีทุนกิจ
หน่วยบริการที่เป็นธุรกิจ
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)
113 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยถนนพหลโยธิน
ตำบลคลองหนึ่งอำเภอคลองหนึ่งปทุมธานี 12120
โทร 02-564-6700 ต่อ 3133 โทรสาร02-564-6702
Email : pornthep.mee@biotec.or.thขอความร่วมมือภาคธุรกิจส่งสริมเกษตรกรเลี้ยงกุ้ง

ข่าวดี...สำหรับผู้สนใจติดตั้งระบบหมุนเวียนน้ำแบบปิดที่มีการบำบัดไนเตรต สำหรับการเลี้ยงสัตว์น้ำในโรงเรือน article
งานวิจัยพร้อมขายสิทธิบัตร...เครื่องหว่านอาหารกุ้งอัตโนมัติ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.

ราชันย์ฟาร์ม ฟาร์มเลี้ยงกุ้งขาวชีวภาพ
ตำบลท่ากุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดตราด