ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot


โรคกุ้งขาว
เกษตกรยุคใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล
ศูนย์วิจัยประมง shrimp man
เว็บไซด์กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หน่วยงานรัฐบาล
\Desktop\Development-of-the-Shrimp-Research-Network-in-Thailand
สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง กรมประมง
สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ. National Institute of Animal Health
ศูนย์วิจัยและพัฒนาชายฝั่งจันทบุรี


ข่าวดี...สำหรับผู้สนใจติดตั้งระบบหมุนเวียนน้ำแบบปิดที่มีการบำบัดไนเตรต สำหรับการเลี้ยงสัตว์น้ำในโรงเรือน article

ระบบหมุนเวียนน้ำแบบปิดที่มีการบำบัดไนเตรต สำหรับการเลี้ยงสัตว์น้ำในโรงเรือน

เทคโนโลยีที่จะ

ระบบหมุนเวียนน้ำแบบปิดที่มีการบำบัดไนเตรต สำหรับการเลี้ยงสัตว์น้ำในโรงเรือน

ดร. สรวิศ เผ่าทองศุข ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล ระบบบำบัดไนเตรตแบบท่อยาว (Tubular Denitrification Reactor) อาศัยการทำงาน70-90% และไม่พบปัญหาการ

ข้อมูลที่ได้จากการศึกษา

เหมาะสำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในระบบปิดโดยไม่ต้องถ่ายน้ำได้เป็นเวลานาน ซึ่ง

จากการทดลองใช้งานจริงพบว่าสามารถหมุนเวียนน้ำได้เป็นเวลานานกว่าสองปี ทำ

ให้การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทำได้แม้อยู่ห่างไกลจากแหล่งน้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ

เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเค็มในพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลทะเล

ระบบบำบัดไนเตรตแบบท่อยาว (Tubular Denitrification Reactor) ที่พัฒนาขึ้นนี้

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

น้ำจืด น้ำกร่อย น้ำเค็ม นอกจากนี้ยังเหมาะสมสำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำใน

ระบบไบโอซีเคียว

- สามารถประยุกต์ใช้ได้กับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำหลายชนิด อีกทั้งสามารถใช้ได้กับทั้ง(Biosecure) เช่น การเลี้ยงสัตว์น้ำแบบปลอดโรคจำเพาะ

(Specific Pathogen Free)

และการเก็บรักษาพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำ

-

สามารถช่วยป้องกันการสะสมของไนไตรต์

นอกเหนือจากการบำบัดไนเตรตซึ่งเป็นเป้าหมายหลักแล้ว ระบบบำบัดไนเตรตยัง(NO2-) ในระบบเลี้ยงสัตว์น้ำได้ด้วย

สถานภาพผลิตภัณฑ์

พร้อมที่จะถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ประชาชนที่สนใจ

ผู้สนับสนุนทุนวิจัย

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)

ผู้ประสานงาน

/

ติดต่อสอบถาม

นางสาวณัฐชลธร โลนุชิต

หน่วยบริการที่เป็นธุรกิจ

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

113

ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหนึ่ง ปทุมธานี

(BIOTEC)อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน12120

โทร

Email : nutchonlatorn.lon@biotec.or.th

02-564-6700 ต่อ 3132 โทรสาร 02-564-6702

 

ระบบหมุนเวียนน้ำแบบปิดที่มีการบำบัดไนเตรต สำหรับการเลี้ยงสัตว์น้ำในโรงเรือน

 

 

ผลิตภัณฑ์

ถ่ายทอด

 

งานวิจัยและพัฒนาที่พร้อมจะถ่ายทอด

 

นักวิจัย

ข้อมูลเบื้องต้น

ของแบคทีเรียที่เติบโตยึดติดกับตัวกลางบรรจุอยู่ในท่อพลาสติก มีระบบการเติม

สารอินทรีย์คาร์บอนเข้าในส่วนต้นของท่อยาว มีถังตกตะกอนและกำจัดแบคทีเรียที่

ส่วนท้ายของท่อยาว ทั้งนี้ระบบควบคุมจะช่วยให้ปฏิกิริยาดีไนตริฟิเคชันดำเนินไปได้

อย่างต่อเนื่องโดยคงประสิทธิภาพการบำบัดระหว่าง

รีดิวซ์ซัลเฟตจนเกิดเป็นแก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์
ขอความร่วมมือภาคธุรกิจส่งสริมเกษตรกรเลี้ยงกุ้ง

งานวิจัยพร้อมขายสิทธิบัตร....การศึกษาลักษณะการไหลและการทำแห้งกุ้งในฟลูอิดไดซ์เบด article
งานวิจัยพร้อมขายสิทธิบัตร...เครื่องหว่านอาหารกุ้งอัตโนมัติ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.

ราชันย์ฟาร์ม ฟาร์มเลี้ยงกุ้งขาวชีวภาพ
ตำบลท่ากุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดตราด