ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot


โรคกุ้งขาว
เกษตกรยุคใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล
ศูนย์วิจัยประมง shrimp man
เว็บไซด์กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หน่วยงานรัฐบาล
\Desktop\Development-of-the-Shrimp-Research-Network-in-Thailand
สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง กรมประมง
สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ. National Institute of Animal Health
ศูนย์วิจัยและพัฒนาชายฝั่งจันทบุรี


ชุดตรวจเชื้อไวรัสตัวแดง ดวงขาว article

ชุดตรวจเชื้อไวรัสตัวแดงดวงขาว

ชุดตรวจเชื้อไวรัสตัวแดงดวงขาว

ศักยภาพของอุตสาหกรรมการเลี้ยงกุ้งกุลาดำลดลงเนื่องจาก เกิดปัญหาการระบาดอย่างรุนแรงของเชื้อไวรัส เช่น ไวรัสหัวเหลือง และไวรัสตัวแดงดวงขาว ทำให้กุ้งตายเป็นจำนวนมากในระยะเวลา อันรวดเร็ว เกษตรกรไม่สามารถป้องกันและแก้ไขได้ทันท่วงที ส่งผลให้ ปริมาณส่งออกกุ้งกุลาดำลดลงอย่างต่อเนื่อง ในปี พ.ศ. 2548 การส่งออกกุ้งกุลาดำเหลือประมาณ 69,000 ตัน คิดเป็นมูลค่า 18,700 ล้านบาท โดยเกษตรกรส่วนใหญ่เปลี่ยนมาเลี้ยงกุ้งขาวแทน เพื่อเป็นการป้องกันการสูญเสียจากไวรัส การประยุกต์ใช้ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ด้านชีวโมเลกุล ศึกษาเชื้อไวรัสที่ทำให้เกิด โรคในกุ้งกุลาดำ รวมทั้งการใช้เทคนิคพีซีอาร์ หรือปฏิกิริยาลูกโซ่ โพลีเมอเรส จึงมีบทบาทสำคัญ และนำไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยี การตรวจวินิจฉัยโรคไวรัสในกุ้ง พีซีอาร์เป็นเทคนิคการเพิ่มปริมาณ ดีเอ็นเอแบบทวีคูณในหลอดทดลอง โดยเริ่มต้นจากดีเอ็นเอตัวอย่างที่ ต้องการตรวจวิเคราะห์ ซึ่งแม้จะมีปริมาณน้อย แต่สามารถนำมาเพิ่ม ปริมาณดีเอ็นเอที่ต้องการเป็นล้านๆ เท่าในหลอดทดลอง ภายในเวลา 2-3 ชั่วโมง เป็นวิธีที่จำเพาะและไวในการตรวจสูง จากเทคโนโลยี การเพิ่มจำนวนดีเอ็นเอของสิ่งมีชีวิตในหลอดทดลองได้นี้เอง จึงนำมา ตรวจหาดีเอ็นเอของไวรัสก่อโรคกุ้งได้ ทั้ง ๆ ที่ ตัวอย่างจากกุ้งยังมี ไวรัสปริมาณน้อย และกุ้งยังไม่แสดงอาการของโรค เป็นการเพิ่มทาง เลือกให้กับเกษตรกรอีกทางหนึ่งในการป้องกันโรค นอกเหนือจากการ จัดการบ่อที่ดี ทั้งนี้เกษตรกรจะทำการตรวจกรองลูกกุ้งหรือพ่อแม่พันธุ์ ก่อนว่ามีการปนเปื้อนของไวรัสหรือไม่

ปัจจุบัน การพัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยโรคกุ้งด้วยวิธีพีซีอาร์พัฒนาไปอย่างมาก สามารถตรวจไวรัสใน กุ้งได้หลากหลายชนิด ทั้งไวรัสที่ก่อโรคความรุนแรงสูง ทำให้กุ้งตายอย่างเฉียบพลัน เช่น ไวรัสหัวเหลือง ไวรัสตัวแดงดวงขาว ไวรัสทอร่าซินโดรม และไวรัสที่ทำให้ไม่ก่อโรครุนแรงแต่ทำให้กุ้งโตช้า เป็นต้น ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สนับสนุน ศ.ดร.วิชัย บุญแสง และคณะ จากมหาวิทยาลัยมหิดล พัฒนา ชุดตรวจโรคไวรัสตัวแดงดวงขาว ที่เพิ่มตัวควบคุมการทดลองภายในเข้าไปใน วิธีพีซีอาร์ เพื่อใช้กำจัดผลลบปลอม ในกรณีที่ตัวอย่างไม่มีการติดเชื้อไวรัส ขณะเดียวกันได้ร่วมมือกับบริษัทในประเทศไต้หวัน พัฒนาวิธีตรวจไวรัส ตัวแดงดวงขาวด้วยวิธีเนสเต็ด-พีซีอาร์ ซึ่งจำแนกระดับความรุนแรงของไวรัส ได้ 4 ระดับ คือระดับการติดเชื้อรุนแรง ปานกลาง อ่อน และอ่อนมาก โดยดู จากจำนวนแถบของผลผลิตพีซีอาร์ที่เกิดขึ้น หากมีการติดเชื้อรุนแรงจะมี จำนวนแถบมากกว่า ศ.ดร. วิชัย บุญแสง และคณะ จากมหาวิทยาลัยมหิดล ยังพัฒนา ชุดตรวจโรคไวรัสหัวเหลือง พร้อมทั้งร่วมมือกับหน่วยงานวิจัยในออสเตรเลีย พัฒนาชุดตรวจด้วยวิธีเซมิ-เนสเต็ด อาร์ที-พีซีอาร์ เพื่อแยกไวรัสหัวเหลืองซึ่ง ทำให้กุ้งกุลาดำตายอย่างเฉียบพลันกับไวรัสจีเอวี ซึ่งมีลักษณะทางพันธุกรรม ใกล้เคียงกันมาก ไวรัสจีเอวีไม่ก่อให้เกิดโรคโดยตรง แต่ทำให้กุ้งอ่อนแอ ง่าย ต่อการติดเชื้ออื่น ๆ ชุดตรวจนี้ช่วยให้เกษตรกรป้องกันโรคได้ ถูกต้อง และได้ ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับบริษัทไต้หวัน เพื่อเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายชุดตรวจ ดังกล่าวไปทั่วโลก ชุดตรวจวินิจฉัยโดยวิธีพีซีอาร์นี้ เป็นเครื่องมือในการเฝ้าระวังโรค ตรวจหาการติดเชื้อไวรัส หลายชนิดที่พบในกุ้งกุลาดำ ชุดตรวจดังกล่าวนำไปใช้ได้ง่าย รวดเร็ว มีความไวและจำเพาะสูง ช่วย เกษตรกรควบคุมการระบาดของโรคได้ทันท่วงที ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย ช่วยให้เกษตรกรคัดเลือก ลูกกุ้ง หรือพ่อแม่พันธุ์กุ้งที่มีคุณภาพดีปลอดโรค ไปเพาะเลี้ยงหรือขยายพันธุ์ เพื่อหยุดยั้งหรือป้องกันโรค ระบาดได้ก่อนนำลูกกุ้งลงบ่อ หรือนำพ่อแม่พันธุ์กุ้งไปขยายพันธุ์

ชุดตรวจวินิจฉัยโรคกุ้งชนิดต่าง ๆ มีจำหน่ายที่ หน่วยธุรกิจโครงการเทคโนโลยีชีวภาพกุ้ง ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 117 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 โทรศัพท์ 0 2564 6531 โทรสาร 02 564 6602ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดตลาดสินค้าสำหรับฟาร์มกุ้ง
Copyright © 2010 All Rights Reserved.

ราชันย์ฟาร์ม ฟาร์มเลี้ยงกุ้งขาวชีวภาพ
ตำบลท่ากุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดตราด