ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot


โรคกุ้งขาว
เกษตกรยุคใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล
ศูนย์วิจัยประมง shrimp man
เว็บไซด์กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หน่วยงานรัฐบาล
\Desktop\Development-of-the-Shrimp-Research-Network-in-Thailand
สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง กรมประมง
สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ. National Institute of Animal Health
ศูนย์วิจัยและพัฒนาชายฝั่งจันทบุรี


รวมรูปโปโตรซัวกรีการีนจากแหล่งข้อมูลต่างๆทั่วโลก

gregarine

gregarine from different places

 

ลักษณะพื้นผิวของโปรโตซัวกรีเกอรีน ด้วยการใช้กล้องอิเล็คตรอน

 
ห้องเรียนพิเศษวิชาโรคกุ้งขี้ขาว และสาเหตุ

วิดิโอลักษณะการเคลื่อนที่ของกรีการีนแหล่งที่มาจากฟาร์มเลี้ยงกุ้งราชันย์ฟาร์ม
Headline
ศึกษาการลดโปรโตซัวกรีเกอรีนในตั๊กแตน
พบแล้วสาเหตุที่แท้จริงของโรคขี้ขาวCopyright © 2010 All Rights Reserved.

ราชันย์ฟาร์ม ฟาร์มเลี้ยงกุ้งขาวชีวภาพ
ตำบลท่ากุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดตราด