ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot


โรคกุ้งขาว
เกษตกรยุคใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล
ศูนย์วิจัยประมง shrimp man
เว็บไซด์กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หน่วยงานรัฐบาล
\Desktop\Development-of-the-Shrimp-Research-Network-in-Thailand
สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง กรมประมง
สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ. National Institute of Animal Health
ศูนย์วิจัยและพัฒนาชายฝั่งจันทบุรี


การเพาะพันธุ์กุ้งทะเลตามแนวทาง COC

การเพาะพันธุ์กุ้งทะเลตามแนวทาง COC

อุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลของประเทศไทย สามารถทำรายได้เข้าประเทศปีละหลายหมื่นล้านบาท ตามสถิติการส่งออกผลิตภัณฑ์กุ้ง (กุ้งแช่แข็ง, กุ้งแช่เย็น และกุ้งแปรรูป) ในปี พ.ศ.2547, 2548 และ 2549 ประเทศไทยส่งออกกุ้งทะเลเป็นมูลค่ารวม 1,672 1,777 และ 2,288 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (UN Comtrade Database, 2007) ตามลำดับ โดยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกๆ ปี แต่ในระยะหลังมานี้ ประสบปัญหามีคู่แข่งหรือประเทศที่สามารถผลิตกุ้งทะเลส่งออกไปยังประเทศผู้บริโภคกุ้งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ประกอบกับประเทศผู้นำเข้าได้กำหนดหลักเกณฑ์ของสินค้ากุ้งที่จะนำเข้าบริโภคภายในประเทศมากมายหลายประการ เช่น ข้อกำหนดในเรื่องสารตกค้างในสินค้าสัตว์น้ำ ออกมาตรการให้ผู้ผลิตมีการเพาะเลี้ยงกุ้งอย่างมีความรับผิดชอบทางด้านสิ่งแวดล้อม เรื่องของการใช้แรงงานในการประกอบกิจการ ตั้งแง่ทางด้านสิทธิมนุษยชน เป็นต้น ซึ่งข้อกำหนดเล่านี้เป็นภาระและบางอย่างยังเป็นการเพิ่มต้นทุนการผลิตของผู้ประกอบการเกี่ยวกับการผลิตสินค้ากุ้งในทุกขั้นตอน

การเพาะพันธุ์ลูกกุ้ง ก็เป็นขั้นตอนหนึ่งของวงจรการผลิตกุ้งทะเล และในการเลี้ยงกุ้งทะเลให้ประสบความสำเร็จนั้น จะต้องอาศัยลูกพันธุ์กุ้งที่มีคุณภาพดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องไม่มีการตกค้างของยาปฏิชีวนะต้องห้าม เช่น คลอแรมฟีนิคอล ยากลุ่มไนโตรฟูแรนส์ เป็นต้น โดยที่การใช้ยาเหล่านี้ในขั้นตอนของการเพาะพันธุ์ลูกกุ้งนั้น อาจจะมีการตกค้างของยาสะสมในเนื้อกุ้งจนสามารถตรวจพบแม้ว่าระยะเวลาจะผ่านไปเนิ่นนาน ดังนั้นการเพาะพันธุ์กุ้งทะเลให้เป็นไปตามแนวทาง ซี.โอ.ซี. เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างมีความรับผิดชอบ (Code of Conduct for Responsible Aquaculture; CoC) ที่มุ่งเน้นการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีความเอื้ออาทรต่อสังคม คำนึงถึงการดำรงชีวิตที่ดีของสัตว์เลี้ยง สามารถผลิตสินค้ากุ้งที่มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ และเป็นแนวทางที่มุ่งสู่การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลอย่างยั่งยืนสืบไป


เอกสารประกอบ

ไฟล์นำเสนอ
ความรู้ด้านการจัดการฟาร์มเลี้ยงกุ้งจากกรมประมง

แจกแบบฟอร์มมาตรฐาน BAP ของ ACC
ขุมทรัพย์จากขี้กุ้ง พลังงานชีวภาพ การจัดการแบบยั่งยืน
งานวิจัยด้านการประมง กุ้งขาวและกุ้งกุลาดำ
เทคนิควิธีการบำบัดน้ำเสียแบบต่างๆ
การวิเคราะห์หาแอมโมเนียในน้ำ
การเพาะฟักและการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมตามมาตรฐาน จีเอพี GAP
การประยุกต์ใช้ HACCP
โรคกุ้งทะเลและการใช้ยาปฏิชีวนะ ชนิดของโรค
คุณภาพน้ำสำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
มาตรฐานการโค๊ดออฟคอนดัก (Code of Conduct: CoC) ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบสิ่งแวดล้อม สังคมและสวัสดิภาพสัตว์จากการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล
คู่มือเทคนิคฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเลมาตรฐาน Code of Conduct
การตรวจประเมินโรงเพาะและอนุบาลลูกกุ้งทะเลและฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล
ระบบการรับรองมาตรฐานคุณภาพการผลิตสัตว์น้ำ
การจัดการความรู้ (Knowledge Management)
ความรู้ด้านการรับรองและตรวจสอบมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล
ระบบการรับรองมาตรฐานคุณภาพการผลิตสัตว์น้ำ เลี้ยงกุ้งCopyright © 2010 All Rights Reserved.

ราชันย์ฟาร์ม ฟาร์มเลี้ยงกุ้งขาวชีวภาพ
ตำบลท่ากุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดตราด