ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot


โรคกุ้งขาว
เกษตกรยุคใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล
ศูนย์วิจัยประมง shrimp man
เว็บไซด์กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หน่วยงานรัฐบาล
\Desktop\Development-of-the-Shrimp-Research-Network-in-Thailand
สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง กรมประมง
สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ. National Institute of Animal Health
ศูนย์วิจัยและพัฒนาชายฝั่งจันทบุรี


การเพาะฟักและการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมตามมาตรฐาน จีเอพี GAP

การเพาะฟักและการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมตามมาตรฐาน จีเอพี GAP

กุ้งขาวแปซิฟิก หรือกุ้งขาวแวนนาไม มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Litopenaeus vannamei หรือ Penaeus vannamei ชื่อสามัญ Pacific white shrimp เป็นกุ้งพื้นเมืองในทวีปอเมริกาใต้ พบทั่วไปบริเวณชายฝั่งมหาสมุทร แปซิฟิกตะวันออก พบในอุณหภูมิน้ำเฉลี่ยสูงกว่า 22 องศาเซลเซียส กุ้งชนิดนี้อาศัยอยู่ตามแนวชายฝั่ง จนถึงบริเวณที่มีความลึก 72 เมตร มีรายงานว่าเมื่อเจริญเติบโตสูงสุดจะมีความยาวประมาณ 9 นิ้ว ลักษณะทั่วไปภายนอกบริเวณกรีด้านบนจะหยักและถี่ปลายกรีตรง ไม่งอนขึ้น ฟันกรีด้านบนมี 8 ซี่หยักและด้านล่างมี 2 ซี่ กรีมีความยาวเกินกว่าลูกตาไม่มาก ลำตัวขาวใส ขาสีขาว หางสีแดง บริเวณปลายหางมีสีแดงเข้ม สามารถกินอาหารได้ทั้งกลางน้ำและก้นบ่อโดยจะว่ายเข้าจับอาหารกลางน้ำเป็นส่วนใหญ่ กุ้งขาวเป็นกุ้งที่เลี้ยงง่าย มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว วงจรการผลิตพ่อแม่พันธุ์ใช้เวลาเพียง 8 เดือน ทำให้การคัดพันธุ์ใช้ระยะเวลาสั้น และยังสามารถเจริญเป็นพ่อแม่พันธุ์ได้ในบ่อซีเมนต์ นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาสายพันธุ์มาเป็นเวลานาน จึงเป็นกุ้งอีกชนิดหนึ่งที่มีความพร้อมในการนำมาพัฒนาในระบบการผลิตกุ้งเพื่อการส่งออกของประเทศไทย
ประเทศไทยได้มีการอนุญาตนำเข้ากุ้งขาวแวนนาไมเข้ามาเลี้ยงอย่างถูกต้องเมื่อปี 2542 ทั้งนี้เพื่อเป็นทางเลือกในการเลี้ยงกุ้งในสภาวะที่การเลี้ยงกุ้งกุลาดำมีผลผลิตตกต่ำ ซึ่งเป็นการเสริมศักยภาพและโอกาสทางการตลาดของกุ้งไทยได้อีกทางหนึ่ง กรมประมงเป็นหน่วยงานหลักในการควบคุม ดูแล พัฒนาและวิจัยเกี่ยวกับกุ้งทะเล ได้ดำเนินการจัดทำมาตรฐานการเพาะเลี้ยงกุ้งตามข้อกำหนดจีเอพีเพื่อผลิตลูกกุ้งทะเลให้มีคุณภาพ ทั้งนี้เพราะลูกกุ้งที่แข็งแรง และมีคุณภาพ เป็นปัจจัยหนึ่งที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในการประกอบกิจการการเลี้ยงกุ้งทะเลต่อไป นอกจากนี้การยกระดับมาตรฐานการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลยังทำให้กุ้งไทยสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ ด้วยเหตุนี้เจ้าหน้าที่กรมประมงที่ทำงานเกี่ยวข้องต้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ความรู้ในด้านการเพาะฟักและอนุบาลกุ้งขาว เพื่อนำไปถ่ายทอด แนะนำ และแก้ไขปัญหาให้แก่เกษตรกรผู้ประกอบกิจการ

การเพาะฟักกุ้งขาวแวนนาไม ตามมาตรฐาน จีเอพี

การเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม ตามมาตรฐาน จีเอพี

การเลี้ยงกุ้งขาว ไฟล์นำเสนอ

โรคกับการเพาะฟักกุ้งขาวแวนนาไม ไฟล์นำเสนอ

โรคกับการเพาะเลี้ยงกุ้งแวนนาไม ไฟล์นำเสนอ

 

ที่มาของข้อมูล สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล2551
ความรู้ด้านการจัดการฟาร์มเลี้ยงกุ้งจากกรมประมง

แจกแบบฟอร์มมาตรฐาน BAP ของ ACC
ขุมทรัพย์จากขี้กุ้ง พลังงานชีวภาพ การจัดการแบบยั่งยืน
งานวิจัยด้านการประมง กุ้งขาวและกุ้งกุลาดำ
เทคนิควิธีการบำบัดน้ำเสียแบบต่างๆ
การวิเคราะห์หาแอมโมเนียในน้ำ
การประยุกต์ใช้ HACCP
โรคกุ้งทะเลและการใช้ยาปฏิชีวนะ ชนิดของโรค
คุณภาพน้ำสำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
มาตรฐานการโค๊ดออฟคอนดัก (Code of Conduct: CoC) ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบสิ่งแวดล้อม สังคมและสวัสดิภาพสัตว์จากการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล
คู่มือเทคนิคฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเลมาตรฐาน Code of Conduct
การตรวจประเมินโรงเพาะและอนุบาลลูกกุ้งทะเลและฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล
การเพาะพันธุ์กุ้งทะเลตามแนวทาง COC
ระบบการรับรองมาตรฐานคุณภาพการผลิตสัตว์น้ำ
การจัดการความรู้ (Knowledge Management)
ความรู้ด้านการรับรองและตรวจสอบมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล
ระบบการรับรองมาตรฐานคุณภาพการผลิตสัตว์น้ำ เลี้ยงกุ้งCopyright © 2010 All Rights Reserved.

ราชันย์ฟาร์ม ฟาร์มเลี้ยงกุ้งขาวชีวภาพ
ตำบลท่ากุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดตราด