ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot


โรคกุ้งขาว
เกษตกรยุคใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล
ศูนย์วิจัยประมง shrimp man
เว็บไซด์กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หน่วยงานรัฐบาล
\Desktop\Development-of-the-Shrimp-Research-Network-in-Thailand
สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง กรมประมง
สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ. National Institute of Animal Health
ศูนย์วิจัยและพัฒนาชายฝั่งจันทบุรี


คู่มือเทคนิคฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเลมาตรฐาน Code of Conduct

คู่มือเทคนิคฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเลมาตรฐาน Code of Conduct

การเพาะเลี้ยงกุ้งของไทยอยู่ในภาวะแข่งขันสูง ที่เกิดจากปัจจัยเชิงลบหลายประการ อาทิ เช่น พัฒนาการของเทคโนโลยีการเดินทางการสื่อสาร ทำให้สามารถขนส่งสินค้าระหว่างทวีปได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ทำให้ผลผลิตกุ้งทะเลจากทุกประเทศสามารถขายแข่งขันกันในตลาดโลกได้ ราคาพลังงานและปัจจัยการผลิตที่สูงขึ้นทุกวัน กระแสความต้องการอาหารที่ปลอดภัยเพื่อการบริโภคของมนุษย์ ความสนใจของผู้คนที่มากขึ้นทุกขณะในเรื่องน้ำเสียที่มีผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อม การกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศ กลยุทธ์ทางการค้าที่มีการสร้างกระแสเพื่อปั่นราคาผลผลิต การใช้เทคนิคทางการขายจูงใจให้มีการใช้ปัจจัยการผลิตอย่างฟุ่มเฟือยเกินความจำเป็น เป็นต้น การพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในลักษณะมุ่งผลตอบแทนเชิงธุรกิจนั้น จะต้องพัฒนาควบคู่ไปกับแนวทางการทำการเกษตรกรรมอย่างมีความรับผิดชอบ การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี และมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดการระบบให้เข้ามาตรฐานสากลที่ว่าด้วยสุขอนามัยและความปลอดภัย (ISO 18000) ผลผลิตปลอดภัย กระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานจะต้องไม่ใช้สารเคมีอันตราย มาตรฐานสากลว่าด้วยสิ่งแวดล้อม กระบวนการผลิตต้องไม่ส่งผลเสียหายต่อสภาพแวดล้อม ต้องใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า และสามารถตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งผลิตสินค้าเกษตรกรรมชนิดนั้นๆ ได้ ซึ่งนอกจากจะเป็นการทำให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยต่อสุขอนามัยของตนเองในการประกอบอาชีพแล้ว การใช้ทรัพยากรจะเป็นไปอย่างยั่งยืน สภาพนิเวศได้รับการดูแลและสิ่งแวดล้อมโดยรวมได้รับการฟื้นฟู เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันไปพร้อมกันด้วย ท้ายที่สุดเกษตรกรสามารถพึ่งตนเองได้เอกสารประกอบ : คู่มือเทคนิคฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเลมาตรฐาน Code of Conduct
ไฟล์นำเสนอ : คู่มือเทคนิคฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเลมาตรฐาน Code of Conduct
 

ที่มาสถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล
ความรู้ด้านการจัดการฟาร์มเลี้ยงกุ้งจากกรมประมง

แจกแบบฟอร์มมาตรฐาน BAP ของ ACC
ขุมทรัพย์จากขี้กุ้ง พลังงานชีวภาพ การจัดการแบบยั่งยืน
งานวิจัยด้านการประมง กุ้งขาวและกุ้งกุลาดำ
เทคนิควิธีการบำบัดน้ำเสียแบบต่างๆ
การวิเคราะห์หาแอมโมเนียในน้ำ
การเพาะฟักและการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมตามมาตรฐาน จีเอพี GAP
การประยุกต์ใช้ HACCP
โรคกุ้งทะเลและการใช้ยาปฏิชีวนะ ชนิดของโรค
คุณภาพน้ำสำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
มาตรฐานการโค๊ดออฟคอนดัก (Code of Conduct: CoC) ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบสิ่งแวดล้อม สังคมและสวัสดิภาพสัตว์จากการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล
การตรวจประเมินโรงเพาะและอนุบาลลูกกุ้งทะเลและฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล
การเพาะพันธุ์กุ้งทะเลตามแนวทาง COC
ระบบการรับรองมาตรฐานคุณภาพการผลิตสัตว์น้ำ
การจัดการความรู้ (Knowledge Management)
ความรู้ด้านการรับรองและตรวจสอบมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล
ระบบการรับรองมาตรฐานคุณภาพการผลิตสัตว์น้ำ เลี้ยงกุ้งCopyright © 2010 All Rights Reserved.

ราชันย์ฟาร์ม ฟาร์มเลี้ยงกุ้งขาวชีวภาพ
ตำบลท่ากุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดตราด