ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot


โรคกุ้งขาว
เกษตกรยุคใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล
ศูนย์วิจัยประมง shrimp man
เว็บไซด์กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หน่วยงานรัฐบาล
\Desktop\Development-of-the-Shrimp-Research-Network-in-Thailand
สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง กรมประมง
สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ. National Institute of Animal Health
ศูนย์วิจัยและพัฒนาชายฝั่งจันทบุรี


มาตรฐานการโค๊ดออฟคอนดัก (Code of Conduct: CoC) ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบสิ่งแวดล้อม สังคมและสวัสดิภาพสัตว์จากการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล

มาตรฐานการโค๊ดออฟคอนดัก (Code of Conduct: CoC) ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบสิ่งแวดล้อม สังคมและสวัสดิภาพสัตว์จากการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล

เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่าการเลี้ยงกุ้งในประเทศไทยนั้น มีความสำคัญในเชิงเศรษฐกิจต่อประเทศเป็นอย่างมาก จึงทำให้กิจการการเลี้ยงกุ้งได้ขยายตัวออกไปทั่วประเทศและยากที่จะควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ขบวนการพัฒนาการเลี้ยงกุ้งในประเทศไทยได้ผ่านวัฎจักรสูงสุดและต่ำสุด (Boom and Bust cycle) และด้วยความสามารถของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง องค์กรต่างๆ และนักวิชาการที่เกี่ยวข้องของไทย ทำให้ผลกระทบจากการเปลี่ยนผ่านวัฎจักรสูงสุดและต่ำสุดของการเลี้ยงกุ้งของไทยลดความรุนแรงลง และยังคงมีแรงขับดันให้การเลี้ยงกุ้งสามารถพัฒนาและดำเนินต่อไปในภาพรวม ส่งผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศอย่างต่อเนื่อง (Nissapa et al., 2002)
ในขณะเดียวกัน การเลี้ยงกุ้งก็ยังคงส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในทางลบอย่างต่อเนื่องในหลายประเด็น เช่น การปลดปล่อยของเสียจากการเลี้ยงกุ้ง การบุกรุกป่าชายเลน การทำลายทัศนียภาพ และการปนเปื้อนของเกลือในน้ำและที่ดินเกษตรกรรม เป็นต้น ซึ่งผลกระทบของการเลี้ยงกุ้งในทางลบเหล่านี้ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินทั้งส่วนตัวและส่วนรวม และในท้ายที่สุดแล้วก็สามารถส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้คนโดยทั่วไป

เอกสารประกอบ : มาตรฐานการโค๊ดออฟคอนดัก (Code of Conduct: CoC) ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบสิ่งแวดล้อม สังคมและสวัสดิภาพสัตว์จากการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล

ไฟล์นำเสนอ : มาตรฐานการโค๊ดออฟคอนดัก (Code of Conduct: CoC) ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบสิ่งแวดล้อม สังคมและสวัสดิภาพสัตว์จากการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล
 

ที่มาของข้อมูล สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล 2551
ความรู้ด้านการจัดการฟาร์มเลี้ยงกุ้งจากกรมประมง

แจกแบบฟอร์มมาตรฐาน BAP ของ ACC
ขุมทรัพย์จากขี้กุ้ง พลังงานชีวภาพ การจัดการแบบยั่งยืน
งานวิจัยด้านการประมง กุ้งขาวและกุ้งกุลาดำ
เทคนิควิธีการบำบัดน้ำเสียแบบต่างๆ
การวิเคราะห์หาแอมโมเนียในน้ำ
การเพาะฟักและการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมตามมาตรฐาน จีเอพี GAP
การประยุกต์ใช้ HACCP
โรคกุ้งทะเลและการใช้ยาปฏิชีวนะ ชนิดของโรค
คุณภาพน้ำสำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
คู่มือเทคนิคฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเลมาตรฐาน Code of Conduct
การตรวจประเมินโรงเพาะและอนุบาลลูกกุ้งทะเลและฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล
การเพาะพันธุ์กุ้งทะเลตามแนวทาง COC
ระบบการรับรองมาตรฐานคุณภาพการผลิตสัตว์น้ำ
การจัดการความรู้ (Knowledge Management)
ความรู้ด้านการรับรองและตรวจสอบมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล
ระบบการรับรองมาตรฐานคุณภาพการผลิตสัตว์น้ำ เลี้ยงกุ้งCopyright © 2010 All Rights Reserved.

ราชันย์ฟาร์ม ฟาร์มเลี้ยงกุ้งขาวชีวภาพ
ตำบลท่ากุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดตราด