ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot


โรคกุ้งขาว
เกษตกรยุคใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล
ศูนย์วิจัยประมง shrimp man
เว็บไซด์กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หน่วยงานรัฐบาล
\Desktop\Development-of-the-Shrimp-Research-Network-in-Thailand
สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง กรมประมง
สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ. National Institute of Animal Health
ศูนย์วิจัยและพัฒนาชายฝั่งจันทบุรี


ระบบการรับรองมาตรฐานคุณภาพการผลิตสัตว์น้ำ

ระบบการรับรองมาตรฐานคุณภาพการผลิตสัตว์น้ำ

ปัจจุบันนี้ระบบการรับรองมาตรฐาน เป็นเรื่องสำคัญที่ผู้ผลิตสินค้าจำเป็นจะต้องกำหนดไว้ในข้อเสนอเมื่อต้องการจำหน่ายสินค้าให้แก่ลูกค้า การรับรองมาตรฐานจึงเปรียบเสมือนการรับประกันคุณภาพสินค้าที่ผลิตขึ้นมาจำหน่าย และมาตรฐานที่ว่านี้มีอยู่มากมายหลายระดับตั้งแต่ระดับต่ำที่ผู้บริโภคแทบจะเชื่อถือได้ยาก จนถึงระดับสูงที่ผู้บริโภคทั่วโลกยอมรับ ทั้งนี้ความสำเร็จของการควบคุมมาตรฐานขึ้นอยู่กับผู้ควบคุมดูแลให้การรับรองมาตรฐานการผลิตและผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้าเป็นหลักสำคัญ


ทำไมต้องมีการรับรองมาตรฐาน : กรณีมาตรฐานการผลิตสัตว์น้ำ
1. การผลิตสัตว์น้ำมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างแน่นแฟ้นกับทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม แรงงาน และสังคม
2. กระบวนการผลิตสัตว์น้ำมีหลายรูปแบบ : intensive, super intensive
3. แนวคิดในเรื่องความยั่งยืนของธุรกิจสัตว์น้ำมีมากขึ้น
4. ผู้บริโภคต้องการความปลอดภัย ผู้ผลิตต้องการความยั่งยืนและตัวแทนผู้จำหน่ายสินค้าต้องการความมั่นใจในคุณภาพ ผู้ประกอบการต้องการความยอมรับจากผู้ซื้อสินค้าเป็นต้น

ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้การทำงานขององค์กรและคณะกรรมการระหว่างประเทศอาทิเช่น FAO, Codex, WHO, GATT และ COFI จึงพยายามสร้างขอบข่ายของกฎระเบียบระหว่างประเทศที่เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้ากับประเทศที่เป็นผู้นำเข้าและบริโภคโดยเน้นถึง
1. การคุ้มครองผู้บริโภค
2. การคุ้มครองสัตว์และพืช
3. ความเป็นธรรมในการค้าและการประกอบการ
4. ความยั่งยืนของธุรกิจ

เนื่องจากในปัจจุบัน มีกระบวนการตรวจรับรองมาตรฐานการผลิตสัตว์น้ำทั้งของเอกชนและภาครัฐมากถึง 30 มาตรฐาน ซึ่งส่วนใหญ่จะเน้นความสำคัญในเรื่องของสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน มาตรฐานอินทรีย์ มาตรฐานทางการค้า การให้ความเป็นธรรมต่อสัตว์ เป็นต้น

จึงจำเป็นต้องมีข้อตกลงพื้นฐานในการสร้างมาตรฐานระหว่างประเทศ ดังนี้
1. มีความผสมผสานระหว่างความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2. มีความโปร่งใส
3. มีความเท่าเทียมกันระหว่างมาตรฐานของผู้ผลิต ส่งออกและผู้นำเข้า ผู้บริโภค
4. ใช้ข้อมูลวิทยาศาสตร์เป็นหลักในการพิจารณา
5. การกระทำที่จำเพาะหรือการใช้ความแตกต่างในการพิจารณา
6. ใช้เทคนิคเป็นเครื่องช่วยในการวิเคราะห์
7. ให้ที่ปรึกษาผู้มีความรู้เฉพาะเรื่องนั้นๆ เป็นผู้ให้ความคิดเห็น

เอกสารประกอบ :

ไฟล์เอกสาร กระบวนการตรวจรับรองฟาร์ม

ไฟล์นำเสนอ กระบวนการตรวจรับรองฟาร์ม

ไฟล์เอกสาร ระบบการรับรองมาตรฐานคุณภาพการผลิตสัตว์น้ำ

ไฟล์นำเสนอ ระบบการรับรองมาตรฐานคุณภาพการผลิตสัตว์น้ำ

ขอขอบคุณ mr.shrimpman เอื้อเฟื้อข้อมูล

 
ความรู้ด้านการจัดการฟาร์มเลี้ยงกุ้งจากกรมประมง

แจกแบบฟอร์มมาตรฐาน BAP ของ ACC
ขุมทรัพย์จากขี้กุ้ง พลังงานชีวภาพ การจัดการแบบยั่งยืน
งานวิจัยด้านการประมง กุ้งขาวและกุ้งกุลาดำ
เทคนิควิธีการบำบัดน้ำเสียแบบต่างๆ
การวิเคราะห์หาแอมโมเนียในน้ำ
การเพาะฟักและการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมตามมาตรฐาน จีเอพี GAP
การประยุกต์ใช้ HACCP
โรคกุ้งทะเลและการใช้ยาปฏิชีวนะ ชนิดของโรค
คุณภาพน้ำสำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
มาตรฐานการโค๊ดออฟคอนดัก (Code of Conduct: CoC) ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบสิ่งแวดล้อม สังคมและสวัสดิภาพสัตว์จากการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล
คู่มือเทคนิคฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเลมาตรฐาน Code of Conduct
การตรวจประเมินโรงเพาะและอนุบาลลูกกุ้งทะเลและฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล
การเพาะพันธุ์กุ้งทะเลตามแนวทาง COC
การจัดการความรู้ (Knowledge Management)
ความรู้ด้านการรับรองและตรวจสอบมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล
ระบบการรับรองมาตรฐานคุณภาพการผลิตสัตว์น้ำ เลี้ยงกุ้งCopyright © 2010 All Rights Reserved.

ราชันย์ฟาร์ม ฟาร์มเลี้ยงกุ้งขาวชีวภาพ
ตำบลท่ากุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดตราด