ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot


โรคกุ้งขาว
เกษตกรยุคใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล
ศูนย์วิจัยประมง shrimp man
เว็บไซด์กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หน่วยงานรัฐบาล
\Desktop\Development-of-the-Shrimp-Research-Network-in-Thailand
สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง กรมประมง
สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ. National Institute of Animal Health
ศูนย์วิจัยและพัฒนาชายฝั่งจันทบุรี


เทคนิควิธีการบำบัดน้ำเสียแบบต่างๆ

เทคนิควิธีการบำบัดน้ำเสียแบบต่างๆ

วิธีบำบัดน้ำเสียแบบกายภาพ
สิ่งเจือปนที่สามารถบำบัดออกจากน้ำเสียได้โดยวิธีกายภาพ ได้แก่
- ของแข็งขนาดใหญ่ เช่น เศษผ้า, กระดาษ, พลาสติก, เศษอาหาร ฯลฯ
- กรวด, ทราย
- ไขมัน, น้ำมัน (ที่ไม่ละลายน้ำ)

อุปกรณ์ที่ใช้บำบัดน้ำเสียแบบกายภาพ ได้แก่
- ตะแกรงหยาบ และตะแกรงละเอียด
- ถังดักกรวดและทราย
- ถังดักไขมัน
- ถังตกตะกอน

ตะแกรงหยาบและตะแกรงละเอียด
ตะแกรงหยาบใช้สำหรับดักสิ่งของที่ลอยน้ำ เช่น เศษขยะ, เศษผ้า, ใบไม้, ถุงพลาสติก ฯลฯ ตะแกรงละเอียดมีขนาดตาเล็กกว่าตะแกรงหยาบและใช้ดักสิ่งของที่มีขนาดเล็ก ตะแกรงทั้งสองนี้ช่วยป้องกันมิให้เครื่องสูบน้ำอุดตัน

ถังดักกรวดทราย
ถังดักกรวดทรายเป็นถังขนาดเล็กที่ออกแบบให้สามารถดักจับกรวดทรายในน้ำเสียที่ไหลผ่านถังดักกรวดทรายเป็นสิ่งจำเป็น ทั้งนี้ เพื่อป้องกันมิให้เครื่องสูบน้ำสึกกร่อนและเสียหาย เนื่องจากถูกขัดสีจากกรวดทราย

ถังดักไขมันและน้ำมัน
น้ำเสียหลายประเภทมีน้ำมันหรือไขมันปนอยู่ด้วย ถังดักไขมันและน้ำมันอาศัยหลักที่ว่าไขมันหรือน้ำมันเบากว่าน้ำ จึงลอยตัวอยู่เหนือน้ำ ทางออกของถังดักไขมันจึงจุ่มอยู่ใต้น้ำ (ต่ำกว่าชั้นไขมันหรือน้ำมัน) และสามารถดึงเฉพาะส่วนที่เป็นน้ำออกจากถังดักด้วยท่อรูปตัว T ไขมันหรือน้ำมันจะสะสมตัวอยู่ในถังดัก และสามารถตักออกไปทิ้งได้ เป็นถังดักไขมันขนาดเล็กที่นิยมใช้กับน้ำเสียจากการปรุงอาหารซึ่งเป็นน้ำเสียที่มีปริมาตรต่ำ ในกรณีที่น้ำเสียมีปริมาตรสูง ควรใช้ถังแยกน้ำหรือไขมันแบบที่เรียกว่า API Separator น้ำเสียที่มีน้ำมันหรือไขมันละลายอยู่ไม่สามารถใช้ถังดักหรือแยกน้ำมันดังกล่าวได้ เนื่องจากน้ำมันจับเป็นเนื้อเดียวกับน้ำเสีย วิธีแก้ไขคือต้องทำให้น้ำมันและน้ำเสียแยกตัวจากกัน โดยใช้สารเคมีช่วยเสียก่อน จากนั้น จึงใช้ถังดักหรือแยกไขมันและน้ำมัน บางครั้งการแยกน้ำมันหรือไขมันอาจใช้วิธีทำให้ลอยตัว (Flotation) ได้

ถังตกตะกอน
ของแข็งหรือตะกอนแขวนลอยที่ลอดผ่านตะแกรงมาได้ จะถูกบำบัดออกจากน้ำเสียด้วยถังตกตะกอน ซึ่งเป็นถังขนาดใหญ่ที่เป็นที่พักน้ำเสีย เมื่อน้ำเสียไหลเข้ามาในถังตกตะกอนมันจะใช้เวลาอยู่ในถังนี้ประมาณ 2-4 ชม. อย่างสงบ ทำให้ตะกอนแขวนลอยมีเวลาตกตะกอนลงสู่ก้นถัง น้ำเสียที่ไหลออกไปจึงมีตะกอนแขวนลอยเหลือน้อย ถังตกตะกอนมีบทบาทอยู่ในขบวนการบำบัดน้ำเสียแบบต่างๆ เกือบทุกประเภท และถือเป็นหน่วยสำคัญในการกำจัดตะกอนแขวนลอยในน้ำ

 

 
ความรู้ด้านการจัดการฟาร์มเลี้ยงกุ้งจากกรมประมง

แจกแบบฟอร์มมาตรฐาน BAP ของ ACC
ขุมทรัพย์จากขี้กุ้ง พลังงานชีวภาพ การจัดการแบบยั่งยืน
งานวิจัยด้านการประมง กุ้งขาวและกุ้งกุลาดำ
การวิเคราะห์หาแอมโมเนียในน้ำ
การเพาะฟักและการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมตามมาตรฐาน จีเอพี GAP
การประยุกต์ใช้ HACCP
โรคกุ้งทะเลและการใช้ยาปฏิชีวนะ ชนิดของโรค
คุณภาพน้ำสำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
มาตรฐานการโค๊ดออฟคอนดัก (Code of Conduct: CoC) ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบสิ่งแวดล้อม สังคมและสวัสดิภาพสัตว์จากการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล
คู่มือเทคนิคฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเลมาตรฐาน Code of Conduct
การตรวจประเมินโรงเพาะและอนุบาลลูกกุ้งทะเลและฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล
การเพาะพันธุ์กุ้งทะเลตามแนวทาง COC
ระบบการรับรองมาตรฐานคุณภาพการผลิตสัตว์น้ำ
การจัดการความรู้ (Knowledge Management)
ความรู้ด้านการรับรองและตรวจสอบมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล
ระบบการรับรองมาตรฐานคุณภาพการผลิตสัตว์น้ำ เลี้ยงกุ้งCopyright © 2010 All Rights Reserved.

ราชันย์ฟาร์ม ฟาร์มเลี้ยงกุ้งขาวชีวภาพ
ตำบลท่ากุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดตราด