ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot


โรคกุ้งขาว
เกษตกรยุคใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล
ศูนย์วิจัยประมง shrimp man
เว็บไซด์กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หน่วยงานรัฐบาล
\Desktop\Development-of-the-Shrimp-Research-Network-in-Thailand
สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง กรมประมง
สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ. National Institute of Animal Health
ศูนย์วิจัยและพัฒนาชายฝั่งจันทบุรี


โรคกุ้งทะเลและการใช้ยาปฏิชีวนะ ชนิดของโรค

โรคกุ้งทะเลและการใช้ยาปฏิชีวนะ ชนิดของโรค

โรคติดเชื้อ : เกิดจากเชื้อโรค โปรโตซัว แบคทีเรีย รา ไวรัส แพร่ระบาดได้
โรคไม่ติดเชื้อ : ไม่เกิดจากเชื้อโรค ไม่แพร่ระบาด ขาดสารอาหาร ได้รับสารพิษ


โรคในกุ้งทะเล

พยาธิหรือปรสิต (Parasite) ทั้งพยาธิภายนอกและพยาธิภายใน Zoothamnium sp., Aceneta sp., Epistylis sp., Gregarines
แบคทีเรีย (Bacteria) เช่น โรคเรืองแสง (Vibrio harveyi) โรคเปลือก-หางกร่อน (Vibrio spp.)
ไวรัส (Virus) เป็นโรคที่ยังไม่มียารักษา ได้แก่ โรคตัวแดงดวงขาว โรคหัวเหลือง โรคแคระแกร็น โรคทอร่าซินโดรม โรคตับเอชพีวี โรคเอ็มบีวี

เอกสารประกอบ โรคกุ้งทะเลและการใช้ยาปฏิชีวนะ
ความรู้ด้านการจัดการฟาร์มเลี้ยงกุ้งจากกรมประมง

แจกแบบฟอร์มมาตรฐาน BAP ของ ACC
ขุมทรัพย์จากขี้กุ้ง พลังงานชีวภาพ การจัดการแบบยั่งยืน
งานวิจัยด้านการประมง กุ้งขาวและกุ้งกุลาดำ
เทคนิควิธีการบำบัดน้ำเสียแบบต่างๆ
การวิเคราะห์หาแอมโมเนียในน้ำ
การเพาะฟักและการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมตามมาตรฐาน จีเอพี GAP
การประยุกต์ใช้ HACCP
คุณภาพน้ำสำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
มาตรฐานการโค๊ดออฟคอนดัก (Code of Conduct: CoC) ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบสิ่งแวดล้อม สังคมและสวัสดิภาพสัตว์จากการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล
คู่มือเทคนิคฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเลมาตรฐาน Code of Conduct
การตรวจประเมินโรงเพาะและอนุบาลลูกกุ้งทะเลและฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล
การเพาะพันธุ์กุ้งทะเลตามแนวทาง COC
ระบบการรับรองมาตรฐานคุณภาพการผลิตสัตว์น้ำ
การจัดการความรู้ (Knowledge Management)
ความรู้ด้านการรับรองและตรวจสอบมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล
ระบบการรับรองมาตรฐานคุณภาพการผลิตสัตว์น้ำ เลี้ยงกุ้งCopyright © 2010 All Rights Reserved.

ราชันย์ฟาร์ม ฟาร์มเลี้ยงกุ้งขาวชีวภาพ
ตำบลท่ากุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดตราด