ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot


โรคกุ้งขาว
เกษตกรยุคใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล
ศูนย์วิจัยประมง shrimp man
เว็บไซด์กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หน่วยงานรัฐบาล
\Desktop\Development-of-the-Shrimp-Research-Network-in-Thailand
สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง กรมประมง
สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ. National Institute of Animal Health
ศูนย์วิจัยและพัฒนาชายฝั่งจันทบุรี


ความรู้ด้านการรับรองและตรวจสอบมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล

ความรู้ด้านการรับรองและตรวจสอบมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2549 ด้านการพัฒนาการจัดการความรู้ในองค์กรตามยุทธศาสตร์กำหนดและควบคุมมาตรฐานของผลผลิตและผลิตภัณฑ์เพื่อการแข่งขันตามมาตรฐานสากล กำหนดให้ความรู้ด้านการผลิตและตรวจสอบรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการประมงที่ดีสำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ(GAP) เป็นเป้าหมายที่จะทำการจัดการความรู้ เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจในขั้นตอนการผลิต การรับรองและการตรวจสอบการผลิตระดับฟาร์ม และเรียนรู้ประสานงานและบูรณาการในการรับรองตรวจสอบมาตรฐานการผลิต
 

ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการออกใบรับรองปฏิบัติทางประมงที่ดี
สำหรับการผลิตสัตว์น้ำ(จี เอ พี)พ.ศ.2548

ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการออกใบรับรองปฏิบัติทางประมงที่ดี
สำหรับการผลิตสัตว์น้ำ(จี เอ พี) (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548

ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการออกใบรับรองปฏิบัติทางประมงที่ดี
สำหรับการผลิตสัตว์น้ำ(จี เอ พี) (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549

คำสั่งกรมประมงที่ 487/1/2548 เรื่องมอบหมายให้เป็นผู้รับรอง

คำสั่งกรมประมงที่ 487/2/2548 เรื่องมอบหมายให้เป็นผู้รับรอง

ระเบียบ, คำสั่งและใบรับรอง

ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการออกใบรับรองปฏิบัติทางประมงที่ดี
สำหรับการผลิตสัตว์น้ำดี(จี เอ พี) (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551

คำสั่งกรมประมงที่ 583/2551 เรื่องมอบหมายให้เป็นผู้รับรอง

คำสั่งกรมประมงที่ 584/2551 เรื่องมอบหมายให้เป็นผู้รับรอง

การออกเลขที่ใบรับรองโรงเพาะฟักและอนุบาลกุ้งทะเล และฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล
ตามมาตรฐานดี จีเอพี

รูปแบบใบรับรองแบบใหม่

ตัวอย่างการออกใบรับรอง

รหัสเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร Q Mark

การกำหนดรหัสหน่วยงานที่ออกหนังสือรับรอง

รายชื่อหน่วยงานที่ ออกใบรับรอง GAP
ความรู้ด้านการจัดการฟาร์มเลี้ยงกุ้งจากกรมประมง

แจกแบบฟอร์มมาตรฐาน BAP ของ ACC
ขุมทรัพย์จากขี้กุ้ง พลังงานชีวภาพ การจัดการแบบยั่งยืน
งานวิจัยด้านการประมง กุ้งขาวและกุ้งกุลาดำ
เทคนิควิธีการบำบัดน้ำเสียแบบต่างๆ
การวิเคราะห์หาแอมโมเนียในน้ำ
การเพาะฟักและการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมตามมาตรฐาน จีเอพี GAP
การประยุกต์ใช้ HACCP
โรคกุ้งทะเลและการใช้ยาปฏิชีวนะ ชนิดของโรค
คุณภาพน้ำสำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
มาตรฐานการโค๊ดออฟคอนดัก (Code of Conduct: CoC) ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบสิ่งแวดล้อม สังคมและสวัสดิภาพสัตว์จากการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล
คู่มือเทคนิคฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเลมาตรฐาน Code of Conduct
การตรวจประเมินโรงเพาะและอนุบาลลูกกุ้งทะเลและฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล
การเพาะพันธุ์กุ้งทะเลตามแนวทาง COC
ระบบการรับรองมาตรฐานคุณภาพการผลิตสัตว์น้ำ
การจัดการความรู้ (Knowledge Management)
ระบบการรับรองมาตรฐานคุณภาพการผลิตสัตว์น้ำ เลี้ยงกุ้งCopyright © 2010 All Rights Reserved.

ราชันย์ฟาร์ม ฟาร์มเลี้ยงกุ้งขาวชีวภาพ
ตำบลท่ากุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดตราด