ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot


โรคกุ้งขาว
เกษตกรยุคใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล
ศูนย์วิจัยประมง shrimp man
เว็บไซด์กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หน่วยงานรัฐบาล
\Desktop\Development-of-the-Shrimp-Research-Network-in-Thailand
สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง กรมประมง
สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ. National Institute of Animal Health
ศูนย์วิจัยและพัฒนาชายฝั่งจันทบุรี


บอลจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย

บอลจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย

ผลวิจัยพบ คุณสมบัติพิเศษ “บอลจุลินทรีย์บำบัดน้ำทะเล พิสูจน์เห็นผลแล้วที่ตราด เผยสุดยอดผลงาน อพท. จับมือนักวิชาการเดินหน้าใช้วิทยาศาสตร์ฟื้นแหล่งท่องเที่ยวให้ยั่งยืน
บอลจุลินทรีย์

     ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท รักษาการแทนผู้อำนวยการ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หรือ อพท. เปิดเผยว่า “อพท. ได้ต่อยอดรูปแบบการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว โดยได้นำความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ฟื้นฟูและรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในแหล่งท่องเที่ยว โดยภายหลังที่ อพท. ได้ทำการศึกษาวิจัยร่วมกับอาจารย์ดำรงศักดิ์ แก้ววงษ์ไหม อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี ได้ค้นพบจุลินทรีย์กลุ่มสำคัญที่มีคุณสมบัติในการบำบัดน้ำเสียในแหล่งน้ำเค็ม รวมถึงแหล่งน้ำกร่อย และได้มีการทดลองใช้ที่บ้านสลักคอก และบ้านสลักเพชร ปรากฏผลเป็นที่น่าพอใจทั้ง 2 แห่ง โดยพบว่า จุลินทรีย์สามารถขจัดกลิ่นจากถังสุขาที่อยู่ในทะเลหรือในบริเวณที่น้ำเค็มเข้าถึง และสามารถขจัดกลิ่นคาวจากอาหารทะเลบริเวณสะพานปลาได้ ซึ่งจากสภาพพื้นที่ขนาด 1 ไร่เศษ เดิมเป็นแหล่งน้ำเค็มเน่าเสีย ผิวน้ำมีสีดำ ส่งกลิ่นเหม็นไกลกว่า 500 เมตร มีสัตว์น้ำตายเป็นจำนวนมาก เมื่อทำการทดลองหย่อนบอลจุลินทรีย์ลงในแหล่งน้ำเค็มดังกล่าวจำนวน 30 ลูก ร่วมกับการฉีดพ่นผิวน้ำด้วยจุลินทรีย์และปั๊มน้ำขึ้นบนอากาศเพื่อเติมอ๊อกซิเจน พบว่า ภายใน 2 ชั่วโมงแรกน้ำใสขึ้นเล็กน้อย หลังจากนั้น 48 ชั่วโมง น้ำในคลองดังกล่าวใสจนสามารถมองเห็นพื้นคลองด้านล่างที่ลึกกว่า 80 เซ็นติเมตร และหมดกลิ่นเหม็น”
บอลจุลินทรีย์ ball microorganism

 

ลักษณะการเน่าเสียของน้ำในลำคลอง
2 ชั่วโมงหลังจากการทดลอง
2 วันหลังจากทำการทดลอง

 


     อาจารย์ดำรงศักดิ์ แก้ววงษ์ไหม กล่าวต่อไปว่า “ผลการศึกษาวิจัยในเบื้องต้น พบว่าบอลจุลินทรีย์มีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำทะเลที่มีค่าความเค็มไม่น้อยกว่า 27 ppt ซึ่งเหมาะกับน้ำทะเลตราดและน้ำทะเลภาคใต้ที่มีค่าความเค็มกว่า 30 ppt ซึ่งบอลจุลินทรีย์สามารถบำบัดน้ำทะเลได้เพราะทนอยู่ในสภาวะแวดล้อมได้ดีกว่าจุลินทรีย์ชนิดอื่น โดยบอลจุลินทรีย์ 1 ก้อนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 นิ้ว นำไปใช้ในพื้นที่ประมาณ 6 ตารางเมตร สามารถบำบัดได้ปริมาณน้ำ 10 คิว โดยต้องทำการคัดเลือกกลุ่มจุลินทรีย์ดังกล่าวมาเพาะเลี้ยง และนำมาปั้นเป็น “บอลจุลินทรีย์” หรือรูปทรงกลม ซึ่งเป็นเทคนิคสำคัญในการสร้างบ้านให้จุลินทรีย์เพื่อมีอาหารเลี้ยงตัวเอง” 

     ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท กล่าวเพิ่มเติมว่า “อพท. จะมีการขยายผลการทำงานเรื่องนี้ต่อไป โดยจะทำการทดลองในน้ำทะเลบริเวณที่มีปะการังซึ่งมีกลุ่มตะกอนเข้าไปทับถมจำนวนมาก เพื่อทดลองความสามารถของบอลจุลินทรีย์ในการลดปริมาณตะกอนซึ่งเป็นอันตรายกับปะการังในแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งจะมีการถ่ายทอดความรู้จากงานวิจัยครั้งนี้ไปยังชุมชนตลอดจนผู้ประกอบการ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดการน้ำเสียและฟื้นฟูแหล่งน้ำในแหล่งท่องเที่ยวต่อไป ซึ่งนับเป็นส่วนหนึ่งของการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนเจ้าของแหล่งท่องเที่ยวให้ดีขึ้น ภายใต้แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของ อพท.”

 

 
จุลลินทรีย์กับการเลี้ยงกุ้ง

โรติเฟอร์
แจกฟรีแผ่นพับบอลจุลินทรีย์
วิธีการตรวจหาเชื้อแบคทีเรีย เชื้อโปรโตซัวในกุ้งขาว
รายชื่อจุลลินทรีย์ทั้งหมดที่พบในประเทศไทย
บอลจุลินทรีย์สำหรับน้ำเค็ม
การแบ่งประเภทของจุลินทรีย์
จุลลินทรีย์ Microorganisms กับการเลี้ยงกุ้งขาวCopyright © 2010 All Rights Reserved.

ราชันย์ฟาร์ม ฟาร์มเลี้ยงกุ้งขาวชีวภาพ
ตำบลท่ากุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดตราด