ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot


โรคกุ้งขาว
เกษตกรยุคใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล
ศูนย์วิจัยประมง shrimp man
เว็บไซด์กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หน่วยงานรัฐบาล
\Desktop\Development-of-the-Shrimp-Research-Network-in-Thailand
สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง กรมประมง
สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ. National Institute of Animal Health
ศูนย์วิจัยและพัฒนาชายฝั่งจันทบุรี


บอลจุลินทรีย์สำหรับน้ำเค็ม

 

บอลจุลินทรีย์สำหรับน้ำเค็ม
  
 “การพัฒนาชุมชนในเขตพื้นที่พิเศษหมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรภาคเอกชน นำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ นำผลไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนที่อยู่ในแหล่งท่องเที่ยวให้ดีขึ้น

     จากความร่วมมือในครั้งนั้น อาจารย์ดำรงศักดิ์ แก้ววงษ์ไหม อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี ได้ทำการค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับกลุ่มจุลินทรีย์ที่สามารถนำไปบำบัดน้ำเสียในแหล่งน้ำกร่อยหรือน้ำเค็มจนประสบความสำเร็จในชื่อ “บอลจุลินทรีย์” หรือ “DASTA BALL” 

บอลจุลินทรีย์
 
หลักการและเหตุผล
     ผลการวิจัยในเบื้องต้นพบจุลินทรีย์กลุ่มหนึ่งมีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียประเภทน้ำเค็มได้ เพราะสามารถทนอยู่ในสภาะแวดล้อมของน้ำเค็มได้ดีกว่าจุลินทรีย์ชนิดอื่น จุลินทรีย์กลุ่มนี้เป็นหนึ่งในหลายกลุ่มที่มีอยู่ในน้ำหมักชีวภาพหรือ EM ทั่วไป แต่น้ำหมักชีวภาพไม่สามารถบำบัดน้ำเสียประเภทน้ำเค็มได้ เนื่องจากมีปริมาณของกลุ่มจุลินทรีย์ดังกล่าวอยู่น้อย 

     เมื่อได้คัดเลือกกลุ่มจุลินทรีย์มาเพาะเลี้ยงแล้ว นำไปสร้างเป็นบอลจุลินทรีย์หรือปั้นเป็นรูปทรงกลม ด้วยสองเหตุผล คือ
1. จุลินทรีย์มีบ้านที่มีอาหารในตัวเอง
2. เมื่อทิ้งบอลจุลินทรีย์ลงไปในแหล่งน้ำเสีย บอลจุลินทรีย์ก็จะตกลงไปยังพื้นน้ำและอยู่กับที่ ทำให้จุลินทรีย์มีเวลาในการปรับสภาพให้เข้ากับสภาวะแวดล้อม เป็นผลให้สามารถบำบัดน้ำเสียได้ดียิ่งขึ้น

     ส่วนประกอบของบอลจุลินทรีย์ ได้แก่ หัวเชื้อจุลินทรีย์ อาหารจุลินทรีย์ ตัวปรับสภาพจุลินทรีย์
ความสามารถในการบำบัดน้ำเสียในน้ำทะเลที่มีค่าความเค็มไม่น้อยกว่า 27 ppt ซึ่งเหมาะสมกับน้ำทะเลตราด และเหมาะสมสำหรับน้ำทะเลภาคใต้ที่ค่าความเค็มประมาณ 30 ppt ด้วย (ppt ย่อมาจาก part per thousand คือ หน่วยความเค็มของน้ำทะเลในพันส่วนมีเกลือละลาย 30-35 กรัม ซึ่งน้ำทะเลในธรรมชาติมีความเค็ม 27-35 ppt)


วิธีการทดลอง
    
การทดลองที่ 1 นำน้ำจุลินทรีย์ไปราดรดในโถสุขภัณฑ์ของบ้านที่ปลูกอยู่ในทะเลหรือใกล้ชายหาด น้ำจุลินทรีย์สามารถขจัดกลิ่นจากถังสุขาที่อยู่ในทะเลหรือบริเวณน้ำเค็มเข้าถึงได้ 

    
การทดลองที่ 2 นำน้ำจุลินทรีย์ไปราดให้ทั่วบริเวณที่มีน้ำเฉอะแฉะจากการลำเลียงอาหารทะเล เช่น สะพานปลา น้ำจุลินทรีย์สามารถขจัดกลิ่นคาวจากอาหารทะเลได้ 

     การทดลองที่ 3 ทำการทดลองกับแหล่งน้ำเสียในลำคลองข้างวัดสลักคอก ซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่น้ำเค็มเข้าถึง มีพื้นที่ประมาณ 1 ไร่เศษ ลักษณะการเน่าเสียของน้ำคือ ผิวน้ำมีสีดำ มองไม่เห็นพื้นน้ำ ส่งกลิ่นเหม็นออกไปประมาณ 500 เมตร พบปลาตายจำนวนหนึ่ง และมีปลาลอยหัวขึ้นมาอีกจำนวนมาก ทำการทดลองโดยโยนบอลจุลินทรีย์ลงในแหล่งน้ำจำนวน 30 ลูก พร้อมฉีดพ่นผิวน้ำด้วยน้ำจุลินทรีย์ และนำปั๊มน้ำพ่นน้ำขึ้นไปในอากาศเพื่อเติมอ๊อกซิเจนประมาณ 2 ชั่วโมง เมื่อหยุดทำการปั๊มน้ำ 2 ชั่วโมงแรก พบว่าน้ำใสเล็กน้อย ปลาไม่มีอาการลอยหัวขึ้นมาอีก หลังจากนั้น ประมาณ 48 ชั่วโมง หรือประมาณ 2 วัน น้ำในลำคลองใสจนมองเห็นพื้นคลองที่ลึกประมาณ 80 เซนติเมตร และหมดกลิ่นเหม็น
 
วิธีใช้บอลจุลินทรีย์
     1. โยนบอลในแหล่งน้ำเสียทุก 1 เดือน (บอลจุลินทรีย์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1 นิ้ว ใช้ 1 ก้อน ต่อพื้นน้ำประมาณ 6 ตารางเมตร บอลจุลินทรีย์ 1 ลูกบำบัดน้ำได้ปริมาณ 10 คิว)
     2. ฉีดพ่นน้ำจุลินทรีย์น้ำเค็มบนผิวน้ำ ควรทำในช่วงเวลาเย็นที่แดดไม่จัด 

 จุลลินทรีย์กับการเลี้ยงกุ้ง

โรติเฟอร์
แจกฟรีแผ่นพับบอลจุลินทรีย์
วิธีการตรวจหาเชื้อแบคทีเรีย เชื้อโปรโตซัวในกุ้งขาว
รายชื่อจุลลินทรีย์ทั้งหมดที่พบในประเทศไทย
บอลจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
การแบ่งประเภทของจุลินทรีย์
จุลลินทรีย์ Microorganisms กับการเลี้ยงกุ้งขาวCopyright © 2010 All Rights Reserved.

ราชันย์ฟาร์ม ฟาร์มเลี้ยงกุ้งขาวชีวภาพ
ตำบลท่ากุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดตราด