ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot


โรคกุ้งขาว
เกษตกรยุคใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล
ศูนย์วิจัยประมง shrimp man
เว็บไซด์กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หน่วยงานรัฐบาล
\Desktop\Development-of-the-Shrimp-Research-Network-in-Thailand
สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง กรมประมง
สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ. National Institute of Animal Health
ศูนย์วิจัยและพัฒนาชายฝั่งจันทบุรี


ยุทธศาสตร์กุ้ง ฉบับที่ 2 กุ้งไทยพัฒนา นำพาเศรษฐกิจชาติ ผลิตได้มาตรฐานตลาด รักษ์ธรรมชาติยั่งยืน

ยุทธศาสตร์กุ้ง ฉบับที่ 2 กุ้งไทยพัฒนา นำพาเศรษฐกิจชาติ ผลิตได้มาตรฐานตลาด รักษ์ธรรมชาติยั่งยืน

ดร.สมหญิง เปี่ยมสมบูรณ์ อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริหารสินค้ากุ้งและผลิตภัณฑ์ มีมติให้จัดทำยุทธศาสตร์กุ้ง ฉบับที่ 2 เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการพัฒนาอุตสาหกรรมกุ้ง ซึ่งกรมประมงได้ยกร่าง ยุทธศาสตร์กุ้ง ฉบับที่ 2” ขึ้นและได้ร่วมกับศูนย์วิจัย เศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำร่างยุทธศาสตร์กุ้งฉบับที่ 2 เข้าสู่เวทีประชาพิจารณ์อย่างเป็นทางการ และผ่านความเห็นชอบแล้วตามกระบวนการจัดทำยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์กุ้งไทยฉบับที่ 2 จะเป็นยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาเชิงรุกและเป็นเอกภาพ ภายใต้วิสัยทัศน์ กุ้งไทยพัฒนานำพาเศรษฐกิจชาติ ผลิตได้มาตรฐานตลาด รักษ์ธรรมชาติยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมกุ้งไทยในฐานะผลิตภัณฑ์ของประเทศที่สร้างรายได้ให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ผ่านมิติแห่งการพัฒนา 5 ด้าน ประกอบด้วย การเพิ่มศักยภาพพื้นที่การเลี้ยงและสายพันธุ์การเพิ่มศักยภาพการผลิตตาม มาตรฐานสากล การเพิ่มมูลค่าสินค้ากุ้งหลังการเก็บเกี่ยวการเพิ่มศักยภาพการตลาดในทุกระดับและการผลักดันการวิจัยเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมกุ้ง

ทั้งนี้การตลาดนำการผลิต ยังคงใช้เป็นแนวทางสำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมกุ้งไทยเชิงรุกในระยะสั้นระหว่างปี 2553-2556 ซึ่งกรมประมงได้ดำเนินการปรับกรอบและแผนการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการฯ ดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อย ขณะนี้พร้อมที่จะนำเข้าสู่คณะรัฐมนตรีเพื่อที่จะขอความเห็นชอบแล้ว” ดร.สมหญิง กล่าว

อธิบดีกรมประมง เปิดเผยเพิ่มเติมด้วยว่ากุ้งเป็นสินค้าประมงที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย มีผลผลิตถึง ปีละ 5.0-5.5 แสนตัน คิดเป็นร้อยละ 28 ของผลผลิตโลก โดยผลผลิตกว่าร้อยละ90 ของประเทศไทย เป็นการส่งออกไปยังต่างประเทศ ทั้งในรูปของกุ้งแช่เย็น แช่แข็งและกุ้งแปรรูป ซึ่งการเพาะเลี้ยงกุ้งในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นกุ้งขาวแวนนาไมร้อยละ 99 ส่วนกุ้งกุลาดำมีเพียงร้อยละ 1 ทั้งนี้ อุตสาหกรรมกุ้งก็ยังเป็นที่จับตามองของหลาย ๆ ฝ่าย เนื่องจากเป็นอาชีพเกษตรกรรมที่เข้าสู่ระบบธุรกิจครบวงจรผลดำเนินการในแต่ละปีสามารถนำเม็ดเงินเข้าประเทศปีละเหยียบแสนล้านบาท รัฐบาลทุกสมัยจึงให้ความสำคัญกับสินค้ากุ้งเป็นอย่างยิ่ง โดยที่ผ่านมาอุตสาหกรรมกุ้งไทย ได้ดำเนินการพัฒนาตามกรอบแนวทางของยุทธศาสตร์กุ้ง ฉบับที่ 1 โดยยึดหลักตลาดนำการผลิต.

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ 10 กันยายน 2553

 

 
ข่าวสารจากสื่อมวลชน

กุ้งไซด์ใหญ่ขาดตลาด article
กุ้งขาว SPF plus R เป็นอย่างไร?
เว็บนี้มีงานวิจัยบทคัดย่อให้อ่าน
รวมรายชื่อวาสารการประมง สัตว์น้ำทะเล กุ้งทะเลเอาไว้นี่
กุ้งขาวแวนนาไม Litopenaeus setiferus หรือเรียกว่า White shrimp
export shrimp ยอดการส่งออกกุ้งขาว
สถานการณ์การเพาะเลี้ยงกุ้งขาวในประเทศไทย
เทคนิคการเลี้ยงกุ้งขาว หรือ วานาไม
เกษตรกรเตรียมล่ารายชื่อ ร้องนายกฯ เลิกห้ามเลี้ยงกุ้ง
Aquatic Asia 2011 งานแสดงเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมสัตว์น้ำเอเชีย
ใช้ยาฆ่าเชื้อในกุ้ง...ถอนใบอนุญาติ GAP จีเอพี
วิเคราะห์เศรษฐกิจสาขาประมงในครึ่งปีแรก ของปี 2553Copyright © 2010 All Rights Reserved.

ราชันย์ฟาร์ม ฟาร์มเลี้ยงกุ้งขาวชีวภาพ
ตำบลท่ากุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดตราด