ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot


โรคกุ้งขาว
เกษตกรยุคใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล
ศูนย์วิจัยประมง shrimp man
เว็บไซด์กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หน่วยงานรัฐบาล
\Desktop\Development-of-the-Shrimp-Research-Network-in-Thailand
สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง กรมประมง
สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ. National Institute of Animal Health
ศูนย์วิจัยและพัฒนาชายฝั่งจันทบุรี


ใช้ยาฆ่าเชื้อในกุ้ง...ถอนใบอนุญาติ GAP จีเอพี

กรมประมงเตือนเกษตรกรและผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล ที่ส่งออกไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา งดใช้สารในกลุ่ม Quinolone / Fluoroquinolone ในการเพาะเลี้ยง เนื่องจากเป็นสารต้องห้าม ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ แม้ว่า อย.ของไทยจะอนุญาตให้ใช้ก็ตาม หากตรวจพบว่าฝ่าฝืนอาจถูกเพิกถอนใบรับรองการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (จีเอพี)

ดร.สมหญิง เปี่ยมสมบูรณ์ อธิบดีกรมประมง กล่าวถึง กรณีที่ประเทศสหรัฐอเมริกา และแคนาดา ซึ่งเป็นตลาดส่งออกหลักสินค้ากุ้งของประเทศไทย ไม่อนุญาตให้ใช้สารในกลุ่ม Quinolone / Fluoroquinolone ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำโดยเฉพาะกุ้งทะเลว่า เนื่องจากประเทศสหรัฐอเมริกา และแคนาดามีความวิตกกังวลต่อสารตกค้าง และผลข้างเคียงต่อผู้บริโภคเมื่อได้รับสารเคมีในกลุ่มดังกล่าว โดยระบุว่า สารเคมีในกลุ่ม Quinolone/Fluoroquinolone เป็นสารเคมีที่มีฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย ใช้ในการรักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรียในสัตว์น้ำ จึงเป็นที่นิยมในกลุ่มเกษตรกร เนื่องจากมีราคาค่อนข้างต่ำ แต่ให้ผลที่มีประสิทธิภาพสูง ถึงแม้ว่าสารเคมีในกลุ่มดังกล่าวจะได้รับการขึ้นทะเบียนและอนุญาตให้ใช้ในการเลี้ยงสัตว์น้ำ จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ( อย.) กระทรวงสาธารณสุขของไทย โดยต้องอยู่ในความควบคุมตามฉลากยา คือห้ามนำไปใช้ผิดประเภท แต่ประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา ซึ่งเป็นตลาดส่งออกหลักของไทย ได้กำหนดมาตรการในการห้ามนำเข้าสัตว์น้ำที่มีการปนเปื้อนสารเคมีดังกล่าวอย่างเข้มงวด

ทั้งนี้ กรมประมงได้ดำเนินการตรวจสอบเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าและผลิตภัณฑ์ในภาพรวม ดังนั้นกรมประมงจึงเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบสัตว์น้ำ โดยเพิ่มหน่วยงานรับผิดชอบในพื้นที่ที่มีการผลิตสัตว์น้ำส่งออกสูง จำนวน 6 หน่วยงาน ได้แก่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาประมงอ่าวคุ้งกระเบนฯ, ศูนย์วิจัยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งพังงา สตูล นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี, และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลจังหวัด สมุทรสงคราม

กรมประมงหวังว่าจะได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากเกษตรกรและผู้เลี้ยงกุ้งในการงดเว้นการใช้สารเคมีในกลุ่ม Quinolone / Fluoroquinolone โดยในเบื้องต้นกรมประมงจะแจ้งเตือนเกษตรกรก่อนหากสุ่มตัวอย่างตรวจพบการปนเปื้อนของสารเคมีดังกล่าวและได้รับผลยืนยันการพบสารตกค้างจากห้องปฏิบัติการ กรมประมงอาจจะต้องดำเนินการเพิกถอนใบรับรองการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (จีเอพี) ต่อไป ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยในเรื่องดังกล่าวสามารถสอบถามได้ที่ ศูนย์วิจัยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง 6 แห่ง ข้างต้น หรือที่ สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง กรมประมง โทรศัพท์ 02 579 3683 ในวันและเวลาราชการ

ที่มา http://www.startpage.in.th
ข่าวสารจากสื่อมวลชน

กุ้งไซด์ใหญ่ขาดตลาด article
กุ้งขาว SPF plus R เป็นอย่างไร?
เว็บนี้มีงานวิจัยบทคัดย่อให้อ่าน
รวมรายชื่อวาสารการประมง สัตว์น้ำทะเล กุ้งทะเลเอาไว้นี่
ยุทธศาสตร์กุ้ง ฉบับที่ 2 กุ้งไทยพัฒนา นำพาเศรษฐกิจชาติ ผลิตได้มาตรฐานตลาด รักษ์ธรรมชาติยั่งยืน
กุ้งขาวแวนนาไม Litopenaeus setiferus หรือเรียกว่า White shrimp
export shrimp ยอดการส่งออกกุ้งขาว
สถานการณ์การเพาะเลี้ยงกุ้งขาวในประเทศไทย
เทคนิคการเลี้ยงกุ้งขาว หรือ วานาไม
เกษตรกรเตรียมล่ารายชื่อ ร้องนายกฯ เลิกห้ามเลี้ยงกุ้ง
Aquatic Asia 2011 งานแสดงเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมสัตว์น้ำเอเชีย
วิเคราะห์เศรษฐกิจสาขาประมงในครึ่งปีแรก ของปี 2553Copyright © 2010 All Rights Reserved.

ราชันย์ฟาร์ม ฟาร์มเลี้ยงกุ้งขาวชีวภาพ
ตำบลท่ากุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดตราด