ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot


โรคกุ้งขาว
เกษตกรยุคใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล
ศูนย์วิจัยประมง shrimp man
เว็บไซด์กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หน่วยงานรัฐบาล
\Desktop\Development-of-the-Shrimp-Research-Network-in-Thailand
สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง กรมประมง
สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ. National Institute of Animal Health
ศูนย์วิจัยและพัฒนาชายฝั่งจันทบุรี


ระเบียบกรมประมง 2551

 


ระเบียบกรมประมง
ว่าด้วยการยื่นคำขอรับอาชญาบัตรทำการประมงนอกน่านน้ำไทย พ.ศ. 2551

 

                                       

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง เงื่อนไขรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ออกตามความในพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 ว่าด้วยการทำการประมงนอกน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2531 กรมประมงจึงออกระเบียบกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการ สำหรับขอรับอาชญาบัตรทำการประมงนอกน่านน้ำไทยไว้ดังต่อไปนี้

                                        ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการยื่นคำขอรับอาชญาบัตรทำการประมงนอกน่านน้ำไทย พ.ศ. 2551

                                        ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสามสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป

                                        ข้อ 3 ให้ยกเลิก ระเบียบ กรมประมง ว่าด้วยการขอรับอาชญาบัตร ทำการประมงนอกน่านน้ำไทย พ.ศ. 2532

                                        ข้อ 4 ในระเบียบนี้

                                        (1) อาชญาบัตรทำการประมงนอกน่านน้ำไทย หมายความว่า ใบอนุญาตซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ออกให้แก่ผู้รับอนุญาตเพื่อใช้เครื่องมือทำการประมงสำหรับทำการประมงนอกน่านน้ำไทย ซึ่งอยู่ในบริเวณน่านน้ำตามข้อตกลงโดยชอบด้วยกฎหมาย ธรรมเนียมประเพณี สนธิสัญญา หรือโดยประการใดระหว่างรัฐบาลหรือเอกชนไทยกับรัฐบาลหรือเอกชนของต่างประเทศ

                        (2) เงินอากร หมายความว่า เงินอากรอาชญาบัตรสำหรับเครื่องมือในพิกัด ตามบัญชีหมายเลข 2 ท้ายกฎกระทรวง ฉบับที่ 17 (พ.ศ. 2521) ออกตามความในพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490

                                        (3) พนักงานเจ้าหน้าที่ หมายความว่า ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการที่ปฏิบัติราชการในส่วนอนุญาตและจัดการประมง สำนักบริหารจัดการด้านการประมง กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

                                        ข้อ 5 ผู้ยื่นคำขอต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

                                                 (1) ต้องเป็นบุคคลซึ่งมีสัญชาติไทยและมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย

                                                 (2) ต้องเป็นเจ้าของเรือประมง หรือได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากเจ้าของเรือประมงและเรือประมงดังกล่าวต้องจดทะเบียนในประเทศไทย

                                        ข้อ 6 ผู้ที่ประสงค์จะยื่นคำขออาชญาบัตรเพื่อใช้เครื่องมือทำการประมงนอกน่านน้ำไทยให้ยื่นคำขอรับอาชญาบัตรต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ส่วนอนุญาตและจัดการประมง สำนักบริหารจัดการด้านการประมง กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกษตรกลาง เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

                                                ข้อ 7 ผู้ที่ประสงค์จะยื่นคำขออาชญาบัตรเพื่อใช้เครื่องมือทำการประมงนอกน่านน้ำไทยให้ยื่นคำขอตามแบบคำขอ 001 พร้อมกับต้องแนบเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ดังนี้

                                                 (1) อาชญาบัตรฉบับหลังสุด (ถ้ามี)

                                                 (2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน

                                                 (3) สำเนาทะเบียนเรือไทย และสำเนาใบอนุญาตใช้เรือ

                                                 (4) ในกรณีที่เป็น นิติบุคคล ต้องแนบสำเนาใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลและหลักฐานแสดงว่า มีวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการประมง

                                                 (5) ผู้ยื่นคำขอแทนเจ้าของเรือประมง หรือแทนนิติบุคคล จะต้องมีหนังสือมอบอำนาจจากเจ้าของเรือประมงหรือนิติบุคคลนั้น พร้อมกับเอกสารตาม (2) ของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ

                                                 (6) หนังสือสัญญาหรือข้อตกลงการทำการประมงร่วมหรือหนังสือที่แสดงถึงการได้สิทธิทำการประมงในประเทศนั้น ๆ

                                                 (7) ใบอนุญาตทำการประมง หรือหนังสือที่แสดงถึงการได้รับอนุญาตให้เข้าไปทำการประมงของเรือประมงแต่ละลำที่ประเทศนั้น ๆ ออกให้ ซึ่งระบุชื่อและเลขทะเบียนเรือด้วย

                              (8) ในกรณีเจ้าของเรือประมงที่เข้าร่วมทำการประมงกับบุคคลหรือนิติบุคคล ผู้ซึ่งได้รับสิทธิทำการประมงร่วมกับต่างประเทศตามสัญญาหรือข้อตกลงใน (6) จะต้องมีหนังสือรับรองจากบุคคลหรือนิติบุคคลนั้น และให้แนบเอกสารตาม (7) ของเรือประมงทุกลำด้วย

                                                 (9) หนังสือรับรองของสมาคมการประมงนอกน่านน้ำไทย หรือสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย

                                        กรณีผู้ยื่นคำขอรับอาชญาบัตรตามวรรคหนึ่ง ประสงค์จะให้บุคคลใดในครอบครัวหรือลูกจ้างมีสิทธิใช้เครื่องมือทำการประมงนั้น ก็ให้ระบุชื่อสกุลและที่อยู่ของบุคคลหรือลูกจ้างนั้น ไว้ในคำขอรับอาชญาบัตรด้วย

                                        ข้อ 8 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่รับคำขอและดำเนินการ ดังนี้

                                                   (1) รับคำขอ และลงทะเบียนรับในสมุดรับคำขอ

                                                   (2) ตรวจสอบคำขอและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  ถ้าเห็นว่าไม่ถูกต้องตามระเบียบนี้ให้คืนคำขอพร้อมเอกสารและหลักฐาน และแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอทราบ ภายใน 1 วัน เพื่อทำการแก้ไขต่อไป

                                                   (3) เมื่อเห็นว่าคำขอและเอกสารถูกต้องให้พนักงานเจ้าหน้าที่เขียนอาชญาบัตรทำการประมงนอกน่านน้ำไทย ตามแบบ 002 และเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น เพื่อให้อธิบดีกรมประมงหรือผู้ที่อธิบดีกรมประมงมอบหมายแล้วแต่กรณี เป็นผู้ลงนามอนุญาตและให้ประทับตราเครื่องหมายของกรมประมงโดยดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว แต่อย่างช้าไม่เกิน 4 วันทำการ

                                                   (4) ในกรณีที่มีเหตุสงสัยและจำเป็นจะต้องตรวจสอบเรือประมงหรือเครื่องมือทำการประมงเพื่อประกอบคำขอ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบเรือประมงหรือเครื่องมือทำการประมงให้แล้วเสร็จไม่เกิน 4 วันทำการ นับแต่วันที่ได้ตกลงนัดตรวจสอบดังกล่าว และเมื่อตรวจสอบแล้วเห็นสมควรออกอาชญาบัตรให้กับผู้ยื่นคำขอได้ก็ให้ดำเนินการตาม (3) ต่อไป ทั้งนี้ไม่ให้นับระยะเวลาในการตรวจสอบนี้รวมเข้ากับการดำเนินการตาม (3) ดังกล่าว

                                        ข้อ 9 เมื่ออธิบดีกรมประมงหรือผู้ที่อธิบดีกรมประมงมอบหมายลงนามในอาชญาบัตรแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เรียกเก็บเงินอากรตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง และมอบอาชญาบัตรให้แก่ผู้ยื่นคำขอหรือผู้รับอนุญาตต่อไป

                                        ข้อ 10 ในกรณีการขอสลักหลังอาชญาบัตรเพื่อตัดทอนหรือเพิ่มเติมบุคคลใดให้เป็นผู้มีสิทธิใช้เครื่องมือทำการประมง หรือการขอรับใบแทนอาชญาบัตรในกรณีอาชญาบัตรสูญหายหรือชำรุดในสาระสำคัญหรือการเปลี่ยนแปลงเรือประมงหรือเครื่องมือทำการประมงที่ระบุไว้ในอาชญาบัตรนี้ รวมทั้งการดำเนินการเกี่ยวกับการโอนอาชญาบัตรนี้ให้แก่ผู้อื่น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ได้กำหนดไว้แล้วในประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง เงื่อนไขรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ออกตามความในพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 ว่าด้วยการทำการประมงนอกน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2531

                                        ข้อ 11 อาชญาบัตรที่ออกให้ตามเงื่อนไขระเบียบนี้ ให้สิ้นอายุลงในวันที 31 มีนาคม ของทุกปีเมื่ออาชญาบัตรสิ้นอายุลงตามความในวรรคหนึ่งผู้ที่ประสงค์จะขอรับอาชญาบัตรเพื่อใช้เครื่องมือทำการประมงนอกน่านน้ำไทยต่อไป ก็ให้ดำเนินการยื่นคำขอพร้อมเอกสาร ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ตามระเบียบนี้
                                        ข้อ 12 การอื่นใดที่เกี่ยวกับการขอรับอาชญาบัตรทำการประมงนอกน่านน้ำไทยซึ่งมิได้กำหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง เงื่อนไขรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ออกตามความในพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 ว่าด้วยการทำการประมงนอกน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2531

                                        ข้อ 13 ให้ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการด้านการประมง เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้

                                                                                                ประกาศ  ณ  วันที่  20  มีนาคม  2551

                                                                                                       (ลงนาม)  สมหญิง  เปี่ยมสมบูรณ์

                                                                                                                      (นางสมหญิง  เปี่ยมสมบูรณ์)

                                                                                                                           อธิบดีกรมประมง

                                                   

 


                              
กฎหมายการประมง

พระราชบัญญัติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2525 (ฉบับ Update ล่าสุด)
กฎหมายน่ารู้ก่อนนำเข้าหรือส่งออก สัตว์น้ำ รวมถึงพ่อพันธุ์แม่พันธุ์กุ้ง
พระราชบัญญัติกรมประมงฉบับใหม่
พระราชบัญญัติการประมง ฉบับที่3
ระเบียบกรมประมง 2547
พระราชบัญญัติการประมง ฉบับที่ 1Copyright © 2010 All Rights Reserved.

ราชันย์ฟาร์ม ฟาร์มเลี้ยงกุ้งขาวชีวภาพ
ตำบลท่ากุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดตราด