ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot


โรคกุ้งขาว
เกษตกรยุคใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล
ศูนย์วิจัยประมง shrimp man
เว็บไซด์กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หน่วยงานรัฐบาล
\Desktop\Development-of-the-Shrimp-Research-Network-in-Thailand
สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง กรมประมง
สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ. National Institute of Animal Health
ศูนย์วิจัยและพัฒนาชายฝั่งจันทบุรี


คลังความรู้คู่ฟาร์มกุ้ง

คลังความรู้คู่ฟาร์มกุ้ง

รวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆทั้งในประเทศไทย และจากแหล่งความรู้เกี่ยวกับโรคของกุ้งและการเลี้ยงกุ้งทั้งหมด เพื่อใช้เป็นกรณีศึกษา หรือข้อมูลเปรียบเทียบ เป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพและความสามารถในการเลี้ยงกุ้งโรคกุ้งขาว ที่มีสาเหตุจากเชื้อราโรคกุ้งขาว ที่มีสาเหตุจากเชื้อราarticle
โรคกุ้งที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียโรคกุ้งที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียarticle
โปโตซัว สาเหตุที่ทำให้กุ้งตายโปโตซัว สาเหตุที่ทำให้กุ้งตายarticle
กรีเกอรีนรู้จักโปรโตซัวกรีเกอรีน สาเหตุหลักของโรคขี้ขาว
ไวรัสตัวแดงดวงขาว สงขลา
โรคหัวเหลือง
แจกไฟล์โรคทรอราซินโดรมแบบละเอียด
รวมสถานที่รับตรวจวิจัยโรคกุ้งและสัตว์น้ำ
คู่มือการวินิจฉัยโรคกุ้งทะเล
โรคของกุ้งขาว รวมเนื้อหา
โรคกุ้งทะเลมีทั้งสิ้น 41 ชนิดดังนี้
กุ้งตัวแดง เปลือกนิ่ม ภาวะเสี่ยง
สาเหตุที่เกี่ยวข้องกับโรคตัวแดงจุดขาว
โรคกุ้งขาวโรคไวรัสในกุ้งขาว (Penaeus vannamei) ที่เลี้ยงในบ่อดิน
โรคกุ้งขาว โรคเอ็มบีวี โรคเอ็มบีวี (Spherical baculovirosis หรือ Penaeus monodon-typed baculovirosis หรือ MBV)

 โรคเอ็มบีวี (Spherical baculovirosis หรือ Penaeus monodon-typed baculovirosis หรือ MBV) 

โรคที่เกิดจากไวรัสโรคกุ้งที่เกิดจากเชื้อไวรัส
หน้า 1/1
1
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.

ราชันย์ฟาร์ม ฟาร์มเลี้ยงกุ้งขาวชีวภาพ
ตำบลท่ากุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดตราด