ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot


โรคกุ้งขาว
เกษตกรยุคใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล
ศูนย์วิจัยประมง shrimp man
เว็บไซด์กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หน่วยงานรัฐบาล
\Desktop\Development-of-the-Shrimp-Research-Network-in-Thailand
สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง กรมประมง
สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ. National Institute of Animal Health
ศูนย์วิจัยและพัฒนาชายฝั่งจันทบุรี


กุ้งตัวแดง เปลือกนิ่ม ภาวะเสี่ยง

โรคทอราซินโดรม

โรคทอราซินโดรม (Taura syndrome, TS)

โรคทอราซินโดรมในกุ้ง เกิดจากการติดเชื้อไวรัสทอรา (Taura syndrome virus, TSV) มักพบในกุ้งขาว กุ้งที่ติดเชื้อมักพบรอยโรค (lesion) สีแดงเข้มรูปร่างไม่ แน่นอนที่เปลือกบริเวณแพนหางและรยางค์ (appendage) และตายอย่างรวดเร็ว ถ้ากุ้งไม่ตายต่อมาจะปรากฏรอยโรคสีดำรูปร่างไม่แน่นอนที่เปลือก หรือเรียกว่าโรคทีเอส เป็นโรคระบาดร้ายแรงในกุ้งขาวหรือ Pacific white shrimp (Penaeus vannamei หรือ Litopenaeus vannamei) มีสาเหตุจากเชื้อ Taura syndrome virus (TSV) ซึ่งจัดอยู่ใน Family Picornaviridae มีสารพันธุกรรมเป็น RNA สายเดี่ยว (ssRNA) ซึ่งเจริญอยู่ในไซโตพลาสมของโฮสต์เซลล์ ไวรัสนี้มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 32 นาโนเมตร ไม่มีผนังหุ้ม (non-enveloped) รูปร่างเป็นแบบ icosahedrons ความหนาแน่น 1.338 g/ml โรคนี้มีรายงานเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2535 ในกุ้งขาวที่ประเทศเอควาดอร์ ต่อมาโรคได้แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วในฟาร์มกุ้งในทวีปอเมริกา ตลอดชายฝั่งแปซิฟิกตั้งแต่ประเทศเปรูถึงเม็กซิโก หมู่เกาะฮาวาย พื้นที่ชายฝั่งแอตแลนติก ทะเลคาริบเบียน และอ่าวเม็กซิโก ในปี พ.ศ. 2545 โรคทอราซินโดรมได้ลุกลามมาสู่ทวีปเอเชีย โดยติดมากับกุ้งขาวที่นำเข้าจากอเมริกากลางและอเมริกาใต้ และในปี พ.ศ. 2546 ได้พบการระบาดของโรคนี้เป็นครั้งแรกในกุ้งขาวที่เลี้ยงในภาคกลางของประเทศไทย ต่อมาในต้นปี พ.ศ. 2547 มีการตรวจพบโรคนี้ในกุ้งกุลาดำ นอกจากนี้มีรายงานการตรวจพบเชื้อนี้ในกุ้งชนิดอื่นได้ด้วย เช่น P. stylirostris, P. setiferus, P. schmitti, P. merguiensis (กุ้งแชบ๊วย), P. monodon (กุ้งกุลาดำ) ด้วยเหตุที่โรคทอราซินโดรมมีความร้ายแรงและแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว องค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ จึงกำหนดให้โรคนี้อยู่ในบัญชีโรคสัตว์น้ำ และประเทศไทยได้กำหนดให้โรคนี้อยู่ในกฎกระทรวง พ.ศ. 2548 ภายใต้พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499

เชื้อ TSV เมื่อเข้าสู่ร่างกายกุ้ง จะเข้าสู่เซลล์เยื่อบุผิวใต้เปลือก (subcuticular epithelium) ทั้งที่ลำตัว รยางค์ เหงือก หลอดอาหาร และกระเพาะอาหาร ทำให้เซลล์ตาย และเกิดเป็นหย่อมเนื้อตาย ในบางครั้งพบได้ที่เนื้อเยื่อเกี่ยวพันใต้เปลือกและกล้ามเนื้อลายที่ติดกับเยื่อบุผิว แต่แทบจะไม่พบที่เยื่อบุผิวท่อของต่อมแอนเทนนอล ไม่พบการแทรกเข้ามาของเม็ดเลือด ซึ่งเป็นปฏิกิริยาการอักเสบของร่างกายกุ้ง (hostinflammatory response) กุ้งที่ติดเชื้อ TSV อาจแสดงอาการป่วยหรือไม่แสดงอาการป่วยก็ได้ อย่างไรก็ดีมัก พบการตายของกุ้งในระยะวัยอ่อนและระยะวัยรุ่น กุ้งขาวที่ติดเชื้อ TSV ในระยะ PL จนถึงระยะใกล้โตเต็มวัย (subadult) จะมีอัตราการตายอยู่ระหว่าง 40 - 90%

อาการของโรคที่พบแบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ
- ระยะเฉียบพลัน (acute phase)
พบสีแดงเข้มที่เปลือกกุ้ง โดยเฉพาะบริเวณแพนหางและรยางค์อื่นๆ ได้แก่ ขาว่ายน้ำ บริเวณหางกุ้งมีสีแดงเข้มกว่าปกติ แต่ขอบสีของแพนหางมีสีซีด เมื่อนำรยางค์มาส่องดูส่วนปลายด้วยกล้องจุลทรรศน์แสงสว่าง จะพบบริเวณเนื้อเยื่อบุผิวตายเป็นหย่อมๆ นอกจากนี้ถ้าเป็นกุ้งในระยะลอกคราบ จะมีอัตราการตายสูง เปลือกนิ่ม

ลักษณะรอยโรคของโรคทอราซินโดรมในกุ้งขาวระยะเฉียบพลัน ลำตัวจะมีสีแดง เปลือกนิ่ม

บริเวณหางกุ้งมีสีแดงเข้มกว่าปกติ แต่ขอบสีของแพนหางมีสีซีด

- ระยะฟื้นตัว (transitional phase)
ปรากฏรอยสีดำ (melanisation) มีรูปแบบไม่แน่นอนที่เปลือก กุ้งที่พบในระยะนี้อาจไม่มีจุดสี (chromatophore) กระจาย เปลือกไม่นิ่ม มีการกินอาหารและพฤติกรรมปกติ

กุ้งรอดชีวิตจากการติดเชื้อ หรือระยะฟื้นตัวจะปรากฏรอยสีดำที่เปลือก

- ระยะเรื้อรัง (chronic phase) กุ้งจะเข้าสู่ระยะนี้หลังลอกคราบได้สำเร็จ และไม่พบรอยสีดำที่เปลือก ในระยะเรื้อรังนี้เชื้อ TSV จะอยู่ที่ lymphoid organ spheroids (LOS) ทำให้กุ้งกลายเป็นพาหะนำโรคไปสู่กุ้งตัวอื่นๆ ได้
 

___________________________
ที่มา : สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Thailand Web Stat

 คลังความรู้คู่ฟาร์มกุ้ง

โรคกุ้งขาว ที่มีสาเหตุจากเชื้อรา article
โรคกุ้งที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย article
โปโตซัว สาเหตุที่ทำให้กุ้งตาย article
รู้จักโปรโตซัวกรีเกอรีน สาเหตุหลักของโรคขี้ขาว
ไวรัสตัวแดงดวงขาว สงขลา
โรคหัวเหลือง
แจกไฟล์โรคทรอราซินโดรมแบบละเอียด
รวมสถานที่รับตรวจวิจัยโรคกุ้งและสัตว์น้ำ
คู่มือการวินิจฉัยโรคกุ้งทะเล
โรคของกุ้งขาว รวมเนื้อหา
โรคกุ้งทะเลมีทั้งสิ้น 41 ชนิดดังนี้
สาเหตุที่เกี่ยวข้องกับโรคตัวแดงจุดขาว
โรคไวรัสในกุ้งขาว (Penaeus vannamei) ที่เลี้ยงในบ่อดิน
โรคเอ็มบีวี (Spherical baculovirosis หรือ Penaeus monodon-typed baculovirosis หรือ MBV)
โรคกุ้งที่เกิดจากเชื้อไวรัสCopyright © 2010 All Rights Reserved.

ราชันย์ฟาร์ม ฟาร์มเลี้ยงกุ้งขาวชีวภาพ
ตำบลท่ากุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดตราด