ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot


โรคกุ้งขาว
เกษตกรยุคใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล
ศูนย์วิจัยประมง shrimp man
เว็บไซด์กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หน่วยงานรัฐบาล
\Desktop\Development-of-the-Shrimp-Research-Network-in-Thailand
สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง กรมประมง
สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ. National Institute of Animal Health
ศูนย์วิจัยและพัฒนาชายฝั่งจันทบุรี


โรคกุ้งที่เกิดจากเชื้อไวรัส

โรคที่เกิดจากไวรัส

โรคหัวเหลือง | โรคตัวแดงดวงขาว | โรคเอ็มบีวี
โรคหัวเหลือง
โรคไวรัสหัวเหลืองเริ่มมีการระบาดในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2535 ในภาคใต้
และแพร่กระจายไปในหลายจังหวัด สร้างความเสียหายแก่ธุรกิจการเพาะเลี้ยงกุ้งเป็นอย่างสูง
สาเหตุ เกิดจากเชื้อไวรัสวายบีวี (YBV: Yellow-head baculovirus) ซึ่งมีความยาว
150-200 นาโนเมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 45-50 นาโนเมตร สามารถติดเชื้อได้ทั้ง
บริเวณเหงือก ต่อมน้ำเหลือง อวัยวะสร้างเม็ดเลือดและเม็ดเลือด การวินิจฉัยทำโดย
การตรวจย้อมเม็ดเลือด ประกอบกับการดูอาการ และอัตราการตายที่เพิ่มขึ้น
สภาพแวดล้อมที่ก่อให้เกิดโรค อุณหภูมิ 30-80 องศาเซลเซียส ความเค็ม 27-28 ppt.
pH 6-7 สามารถมีชีวิตอยู่ได้ โดยเชื้อสามารถอยู่อย่างอิสระในน้ำได้ 7 ชั่วโมง
พบมากในกุ้งอายุ 50-70 วัน
อาการลักษณะของกุ้งที่เป็นโรคจะมีอาการตัวซีด เหงือกและตับอ่อนเหลืองอย่างชัดเจน
กุ้งจะอ่อนเพลียมาเกยขอบบ่อ ไม่มีแรงดีดตัว และอัตราการตายของกุ้งสูงมากภายใน
3-4 วัน และตายหมดภายใน 5 วัน หลังจากตรวจพบการแสดงอาการครั้งแรก
การป้องกัน คัดลูกกุ้งที่ปลอดโรคผ่านการตรวจพีซีอาร์ กำจัดพาหะของโรค เช่นกุ้ง ปู และน้ำที่ใช้
ควรผ่านการฆ่าเชื้อ เนื่องจากโรคนี้ยังไม่สามารถรักษาให้หายได้การป้องกันจึงเป็น
วิธีที่ดีที่สุด
ลักษณะของกุ้งที่ติดโรคหัวเหลือง
ลักษณะเหงือกกุ้งกุลาดำปกติ (ซ้าย) และเหงือกกุ้งที่ติดโรคหัวเหลือง (ขวา)
โรคไวรัสตัวแดงดวงขาว
โรคตัวแดงดวงขาวในกุ้งกุลาดำพบการระบาดในประเทศจีนและญี่ปุ่นตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2536 ในประเทศไทยพบการระบาดตอนปลาย พ.ศ. 2537 บริเวณที่รุนแรงคือ
ภาคตะวันออกแถบ จ.จันทบุรี จ.ตราด และภาคใต้ฝั่งตะวันออก จ.นครศรีธรรมราช จ.ปัตตานี
ฝั่งตะวันตก จ.ตรัง การระบาดก่อให้เกิดความสูญเสียอย่างมากต่อธุรกิจเพาะเลี้ยงกุ้งในประเทศ

สาเหตุ เกิดจากเชื้อไวรัส (SEMBV: Systemic Ectidermal & Mesodermal Baculovirus)
รูปร่างเชื้อเป็นแท่งความยาว 270-300นาโนเมตร
เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 110-125 นาโนเมตร เชื้อไวรัสสามารถทำลาย
เนื้อเยื่อผิวใต้เปลือก เหงือก อวัยวะสร้างเม็ดเลือด เม็ดเลือด ต่อมน้ำเหลือง
นิวเคลียสของเซลจะบวมโต การวินิจฉัยจะส่งกุ้งไปตรวจหาเชื้อโดยทำ PCR
สภาพแวดล้อมที่ก่อให้เกิดโรค ความเค็ม 29-25 ppt. อุณหภูมิและpH เปลี่ยนแปลงมากในรอบวัน
สีน้ำล้ม บ่อสกปรก
อาการผิวใต้เปลือกกุ้งตลอดทั้งตัวมีสีแดงเรื่อๆ ชมพู ถึงเข้ม บางครั้งจะพบออกเป็นสีส้ม
และพบจุดขาวขนาด 0.1-2 มิลลิเมตร ใต้เปลือกบริเวณส่วนหัวและตัว กุ้งที่เป็นโรค
จะว่ายอยู่ผิวน้ำ เกยขอบบ่อ อ่อนแอ กินอาหารลดลง ลอกคราบไม่ออก ตัวนิ่ม
อัตราการตาย 80-100 % ภายใน 4-5 วัน หลังจากตรวจพบเชื้อ
การป้องกัน คัดลูกกุ้งที่ปลอดโรคผ่านการตรวจพีซีอาร์ กำจัดพาหะของโรค เช่นกุ้ง ปู และน้ำที่ใช้
ควรผ่านการฆ่าเชื้อ เนื่องจากโรคนี้ยังไม่สามารถรักษาให้หายได้การป้องกันจึงเป็น
วิธีที่ดีที่สุด
โรคเอ็มบีวี
ตรวจพบครั้งแรกที่ไต้หวันในปี 2524 และระบาดในหลายประเทศทั่วโลก
รวมทั้งในประเทศไทย การตายเนื่องจากเชื้อไวรัสตัวนี้ยังไม่มีความรุนแรงมากนัก
และไม่ชัดเจน โดยจะมีสาเหตุแทรกซ้อนอื่นๆ ที่ทำให้กุ้งตายจากเชื้อตัวนี้อีกมาก
สาเหตุเกิดจากเชื้อแบคคิวโลไวรัส มีขนาดความยาว 280-300 นาโนเมตร
เส้นผ่านศูนย์กลาง 70-75 นาโนเมตร การวินิจฉัยจะนำตับกุ้ง หรือส่วน
ระยางค์กุ้งมาส่องดูด้วยกล้องจุลทัศน์ จะพบเม็ดออคลูชั่นบอดี้ ซึ่งเป็น
ก้อนโปรตีนของเชื้อไวรัส
อาการจะไม่แสดงอาการชัดเจนว่าติดเชื้อ ไม่มีอาการเด่นชัด จะเกิดร่วมกับ
การติดเชื้ออื่นๆ จะพบลูกกุ้งสีเข้มกว่าปกติ กินอาหารน้อย แคระแกรนคลังความรู้คู่ฟาร์มกุ้ง

โรคกุ้งขาว ที่มีสาเหตุจากเชื้อรา article
โรคกุ้งที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย article
โปโตซัว สาเหตุที่ทำให้กุ้งตาย article
รู้จักโปรโตซัวกรีเกอรีน สาเหตุหลักของโรคขี้ขาว
ไวรัสตัวแดงดวงขาว สงขลา
โรคหัวเหลือง
แจกไฟล์โรคทรอราซินโดรมแบบละเอียด
รวมสถานที่รับตรวจวิจัยโรคกุ้งและสัตว์น้ำ
คู่มือการวินิจฉัยโรคกุ้งทะเล
โรคของกุ้งขาว รวมเนื้อหา
โรคกุ้งทะเลมีทั้งสิ้น 41 ชนิดดังนี้
กุ้งตัวแดง เปลือกนิ่ม ภาวะเสี่ยง
สาเหตุที่เกี่ยวข้องกับโรคตัวแดงจุดขาว
โรคไวรัสในกุ้งขาว (Penaeus vannamei) ที่เลี้ยงในบ่อดิน
โรคเอ็มบีวี (Spherical baculovirosis หรือ Penaeus monodon-typed baculovirosis หรือ MBV)Copyright © 2010 All Rights Reserved.

ราชันย์ฟาร์ม ฟาร์มเลี้ยงกุ้งขาวชีวภาพ
ตำบลท่ากุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดตราด