ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot


โรคกุ้งขาว
เกษตกรยุคใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล
ศูนย์วิจัยประมง shrimp man
เว็บไซด์กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หน่วยงานรัฐบาล
\Desktop\Development-of-the-Shrimp-Research-Network-in-Thailand
สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง กรมประมง
สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ. National Institute of Animal Health
ศูนย์วิจัยและพัฒนาชายฝั่งจันทบุรี


มาตรฐานจีเอพี GAP ตอนที่9
วันที่ 08/11/2010   17:55:21

มาตรฐานจีเอพี GAP ตอนที่9

4.2 การให้อาหาร

 

 

 

หลักเกณฑ์ที่ใช้ ต้องทำให้กุ้งได้กินอาหารในปริมาณที่พอดี ในเวลาที่เหมาะสม ทุกมื้อตลอดระยะเวลาเลี้ยง อัตราการให้อาหารขึ้นอยู่กับปริมาณการกิน อัตราการเจริญเติบโต และอัตราการตายของกุ้ง การใหอาหารปริมาณน้อยเกินไป ทำให้กุ้งโตช้า และทำให้เกิดการกินกันเอง โดยเฉพาะการเลี้ยงกุ้งความหนาแน่นสูง การให้อาหารมากเกินไป ทำใหคุณภาพน้ำและดินในระหว่างเลี้ยงเสื่อมโทรมลง สารอินทรีย์จากอาหารจะกระตุ้นให้เกิดจุลินทรีย์ย่อยและปล่อยแอมโมเนียออกมา ทำให้กุ้งเครียดอ่อนแอ โอกาสติดเชื้อโรคสูงขึ้น และแบคทีเรียที่เจริญเติบโตใช้ออกซิเจนในน้ำจนไม่เพียงพอสำหรับการเจริญเติบโตของกุ้ง

 

 

 

4.2.1 ปัจจัยกำหนดปริมาณการกินอาหารของกุ้ง การกินอาหารของกุ้งมีปัจจัยต่างๆ เข้ามาเป็นตัวแปรกำหนดปริมาณความต้องการกินอาการในแต่ละมื้อ ปัจจัยเหล่านั้น ได้แก่ ประเภทของอาหาร ขนาดกุ้ง อุณหภูมิ ความหนาแน่น ภูมิอากาศ คุณภาพน้ำ และสุขภาพของกุ้ง ตัวอย่างเช่น อุณหภูมิของน้ำเป็นปัจจัยที่สำคัญและเปลี่ยนแปลงได้ง่ายเกษตรกรไม่สามารถควบคุมได้ อุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการกินอาหารอยู่ในช่วง 27-31 องศาเซลเซียส ถ้าอุณหภูมิน้ำลดต่ำลงถึง 24 องศาเซลเซียส การกินอาหารของกุ้งจะลดลง 50% และจะไม่กินอาหารเลยเมื่ออุณหภูมิน้ำลดลงถึง 20 องศาเซลเซียส

 

 

 

4.2.2 การกำหนดปริมาณอาหารที่ให้ มีหลายวิธี เช่น การกำหนดปริมาณอาหารตามตารางการให้อาหาร หรือ การให้กินตามปริมาณความต้องการในแต่ละมื้อ

 

 

 

(1) การให้อาหารตามตาราง ตารางที่กำหนดปริมาณความต้องการอาหารคิดเป็นเปอร์เซนต์ของน้ำหนักตัวต่อวัน กุ้งขนาดเล็กต้องให้อาหารเทียบเป็นเปอร์เซนต์น้ำหนักตัวที่สูงกว่ากุ้งขนาดใหญ่ เพราะกุ้งขนาดเล็กมีอัตราการเผาผลาญอาหารที่สูงกว่ากุ้งขนาดใหญ่

 

 

 

ปริมาณอาหารที่ให้ต่อวัน คำนวณจากปริมาณกุ้งและอัตราการกินอาหาร คือ

 

ปริมาณอาหารที่ให้ (กก./วัน) = ปริมาณกุ้งทั้งหมด x เปอร์เซนต์การให้อาหาร / 100

 

ปริมาณกุ้งทั้งหมด (กก) = ปริมาณกุ้งทั้งหมดในบ่อ x น้ำหนักเฉลี่ย

 

ปริมาณกุ้งทั้งหมดในบ่อ = ปริมาณกุ้งที่ปล่อย x เปอร์เซนต์รอด /100

 

 

 

ตาราง อัตราการให้อาหารที่กำหนดตามน้ำหนักกุ้ง

 

 

 

น้ำหนักกุ้งเฉลี่ย
(ก.)

อัตราการให้อาหาร
(%ของน้ำหนัก/วัน)

น้ำหนักกุ้งเฉลี่ย
(ก.)

อัตราการให้อาหาร
(%ของน้ำหนัก/วัน)

น้ำหนักกุ้งเฉลี่ย
(ก.)

อัตราการให้อาหาร
(%ของน้ำหนัก/วัน)

<1

35-25

5.0-5.9

5.5-5.0

13.0-13.9

3.0-2.75

0.1-0.24

25-20

6.0-6.9

5.0-4.5

14.0-14.9

2.75-2.5

0.25-0.49

20-15

7.0-7.9

4.5-4.25

15.0-15.9

2.5-2.3

0.5-0.9

15-11

8.0-8.9

4.25-4.0

16.0-16.9

2.3-2.1

1.0-1.9

11-8

9.0-9.9

4.0-3.75

17.0-17.9

2.1-2.0

2.0-2.9

8-7

10.0-10.9

3.75-3.5

18.0-18.9

20.-1.9

3.0-3.9

7-6

11.0-11.9

3.5-3.25

19.0-19.9

1.9-1.8

4.0-4.9

6-5.5

12.0-12.9

3.25-3.0

20.0-20.9

1.8-1.7

 

 

 

(2) การให้อาหารตามปริมาณความต้องการของกุ้งในแต่ละมื้อ การคำนวณอาหารจากตารางเป็นการให้อาหารในสภาพที่กุ้งมีความต้องการกินอาหารปกติ ไม่มีการรบกวนจากปัจจัยอื่นๆ เป็นแนวทางเบื้องต้นในการกำหนดปริมาณอาหารที่ให้กุ้ง ในสภาวะแวดล้อมปกติที่กุ้งแข็งแรง แต่ในความเป็นจริง ถ้าสภาวะแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปปริมาณอาหารที่คำนวณนี้อาจมากเกินไป เช่น สภาวะที่น้ำมีออกซิเจนต่ำ กุ้งกินอาหารลดลง การให้ตามตารางที่กำหนดไว้จะทำให้มีอาหารเหลือในบ่อ ในการเลี้ยงกุ้งเกษตรกรจึงนิยมให้อาหารตามปริมาณความต้องการของกุ้งในบ่อ กล่าวคือ ถ้ากุ้งต้องการกินอาหารมาก เราก็เพิ่มปริมาณอาหารที่ให้ในมื้อต่อไป ถ้ากุ้งกินอาหารลดลง เกษตรกรต้องลดปริมาณอาหารที่ให้ทันที่เพื่อป้องกันไม่ให้มีอาหารเหลือในบ่อ และทำให้ผลการเลี้ยงมีอัตราแลกเนื้อที่ดี

 

 

 

วิธีที่เกษตรกรใช้ได้ผล คือ การตรวจสอบโดยใช้ยอตรวจสอบการกินอาหารของกุ้ง และปรับปริมาณการกินอาหารของกุ้งตามปริมาณอาหารที่เหลือในยอ โดยอาศัยหลักการว่า เมื่อให้อาหารกับกุ้งในปริมาณที่ไม่เพียงพอ กุ้งที่ไม่ได้รับอาหารจะขึ้นมากินอาหารในยอ อาหารในยอจะหมด แสดงว่าสามารถเพิ่มปริมาณการให้อาหารได้ ส่วนเมื่อให้อาหารมากเกินไป กุ้งไม่ขึ้นมากินอาหารในยอ ทำให้อาหารในยอเหลือ อาหารในยอเหลือมาก ยิ่งแสดงให้เห็นว่าการให้อาหารในมื้อนั้นมากเกินความต้องการกินอาหารของกุ้ง วิธีการนี้จึงเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการให้อาหารตามความต้องการกินอาหารของกุ้ง

 

 

 

4.2.3 วิธีการปฏิบัติในการให้อาหาร ในทางปฏิบัติเมื่อปล่อยกุ้งแล้วเกษตรกรควรให้อาหารในอัตรา 1-2 กก./กุ้ง 1 แสนตัว/วัน ขึ้นกับความหนาแน่นและปริมาณอาหารธรรมชาติในบ่อ

 

 

 

การเลือกเบอร์อาหารเป็นการเลือกขนาดของเม็ดอาหารที่เหมาะสมกับขนาด ของกุ้งตามที่ผู้ผลิตอาหารได้กำหนดไว้ ซึ่งสามารถใช้ได้ โดยในช่วงที่มีการเปลี่ยนเบอร์อาหารนั้น เกษตรกรอาจผสมอาหารสองเบอร์ ให้พร้อมกัน เป็นการค่อยๆ ปรับลดอาหารเบอร์ที่ใช้อยู่และปรับ เพิ่มอาหารเบอร์ใหม่ ซึ่งสัดส่วนของการปรับ นั้น ขึ้นอยู่กับความแตกต่างในด้านขนาดของกุ้งซึ่งถ้ามี มากจะทำให้การปรับเปลี่ยนอาหารยุ่งยากมากขึ้น การปรับเปลี่ยนเบอร์อาหารที่ผิดพลาด ทำให้กุ้งโต ช้าและอาหารเหลือในบ่อ เกิดการเน่าเสียในระหว่างเลี้ยง

 

 

 

อาหารกุ้งขาวเป็นอาหารโปรตีนต่ำกว่า การผสมอาหารกุ้งกุลาดำปนกับอาหาร กุ้งขาว กุ้งจะได้รับโปรตีนมากขึ้น ทำให้กุ้งเนื้อแน่นและได้น้ำหนักกุ้งมากขึ้น เป็นการเร่งอัตราการเจริญเติบโต ซึ่งเกษตรกรหลายรายนิยมใช้วิธีนี้ในช่วงประมาณ 2-3 สัปดาห์ก่อนจับ เพื่อผลผลิของกุ้งในบ่อ

 

 

 

4.2.4 การตรวจสอบการกินอาหารโดยใช้ยอ เทคนิคที่ในการวางยอเพื่อตรวจสอบ ปริมาณการกินอาหาร นิยมวางบ่อละ 4 ยอ ระยะแรกจะใส่อาหารที่ 1 กรัม/ยอ เช็ค 3 ชม./ครั้ง จนถึง วันที่ 30 ก็เพิ่มขึ้นเป็น 2 กรัม/ยอ เช็คทุก 3 ชม. เมื่อกุ้งอายุ 50 วัน เพิ่มเป็น 3 กรัม/ยอ เช็คทุก 2 ชม.ครึ่ง จนถึงกุ้งขนาด 60 ตัว/กก. เพิ่มเป็น 4 กรัม/ยอ เช็ค 2 ชม.ครึ่ง เมื่อกุ้งโตได้ขนาด 50 ตัว/กก. ให้ปรับเพิ่มเป็น 5 กรัม/ยอ เช็คทุก 2 ชั่วโมง และใช้อัตราการใส่อาหารในยอปริมาณนี้จนถึงจับกุ้ง

 

 

 

4.2.5 ค่าอัตราแลกเนื้อ (Food conversion ratio :FCR) หมายถึงค่าปริมาณอาหารที่ใช้ ในการผลิตกุ้ง 1 กก.

 

 

 

คำนวณได้จากสูตร อัตราแลกเนื้อ = ปริมาณอาหารที่ใช้ทั้งหมด / ปริมาณกุ้งที่จับได้ทั้งหมด

 

 

 

อัตราแลกเนื้อที่ต่ำ แสดงให้เห็นว่า เกษตรกรมีการให้อาหารอย่างมีประสิทธิภาพ ปกติแล้ว ค่าอัตราการแลกเนื้อที่ต่ำกว่า 1.8 จัดเป็นการให้อาหารที่มีประสิทธิภาพ ค่าอัตราแลกเนื้อที่สูงอาจเนื่องมาจากสูตรอาหารไม่เหมาะสม การให้อาหารมากเกินไป คุณภาพน้ำและดินในบ่อเสื่อมโทรม เกษตรกรจึงต้องคำนวณค่าอัตราแลกเนื้อและนำมาปรับวิธีการให้อาหารและการจัดการเลี้ยงในรอบต่อไป

 

 

 

4.2.6 คุณภาพและการเก็บรักษาอาหาร อาหารที่สั่งเข้ามาใช้ในฟาร์ม จะต้องเป็นอาหารที่ผลิตจากผู้ผลิตที่มีมาตรฐาน ผ่านการควบคุมสูตรอาหารจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ เช่น กรมประมง ซึ่งสามารถเห็น หมายเลขทะเบียนควบคุมที่ชัดเจน ถุงอาหารจะต้องมีเอกสารแสดงประเภท เบอร์ของอาหาร รายละเอียดคุณภาพ ปริมาณบรรจุ วิธีใช้ วันที่ผลิต วันที่หมดอายุ ที่อยู่ของแหล่งผลิต รหัสการผลิต และข้อแนะนำในการใช้เลี้ยงกุ้ง

 

 

 

การเก็บรักษาอาหารเป็นขั้นตอนที่สำคัญ ให้เกษตรกรมีอาหารคุณภาพดีสำหรับกุ้ง การเก็บอาหารไว้ในสภาพไม่ดี เช่น ร้อน หรือชื้น หรือนานเกินไป ทำให้อาหารเสื่อมคุณภาพ ขึ้นรา ไวตามินซีในอาหารเสื่อมคุณภาพได้เร็วขึ้นถ้าหากเก็บไว้ในที่ที่มีอุณหภูมิสูง ถ้าอาหารชื้น ราที่ขึ้นอาจผลิตสารพิษ เช่น อัลฟาทอกซิน ซึ่งจะมีผลทำลายตับกุ้ง

 

 

 

อาหารที่เกษตรกรนำเข้ามาในฟาร์ม ถุงต้องแห้ง ไม่ฉีกขาด ไม่มีคราบน้ำมัน ไม่ชื้น เม็ดอาหารภายในต้องอยู่ในสภาพดีไม่ร่วน ไม่ชื้น ไม่ขึ้นรา การวางถุงอาหารจะต้องไม่สัมผัสโดยตรงกับพื้นซีเมนต์ เพราะทำให้ชื้นง่าย ห้องที่เก็บอาหารต้องเย็นสบาย เป็นพื้นที่กำบังที่สามารถป้องกันฝนและแสงแดดที่จะทำให้อาหารเสียคุณภาพ การใช้อาหารต้องสั่งในปริมาณที่เหมาะสม นำอาหารไปใช้ตามลำดับของอาหารที่สั่งเข้ามาเพื่อให้ได้อาหารใหม่อยู่เสมอ และสามารถใช้ให้หมดก่อนวันหมดอายุ อาหารที่สั่งมาใช้ไม่ควรเก็บนานเกิน 1 เดือน
มาตรฐานฟาร์มกุ้ง

BAP คืออะไร วันที่ 10/11/2010   01:42:34 article
อัปเดท...รวมรายชื่อฟาร์มที่ได้อนุญาตนำเข้าอเมริกาทั้งหมด วันที่ 01/11/2010   23:07:41 article
มาตรฐานจีเอพี GAP ตอนที่10 วันที่ 08/11/2010   17:57:24
มาตรฐานจีเอพี GAP ตอนที่ 8 วันที่ 08/11/2010   17:52:10
มาตรฐานจีเอพี GAP ตอนที่ 7 วันที่ 08/11/2010   17:48:12
มาตรฐานจีเอพี GAP ตอนที่ 6 วันที่ 08/11/2010   17:45:52
มาตรฐานจีเอพี GAPตอนที่ 5 วันที่ 08/11/2010   17:42:39
มาตรฐานจีเอพี GAP ตอนที่4 วันที่ 08/11/2010   17:36:55
มาตรฐานจีเอพี GAP ตอนที่ 3 วันที่ 08/11/2010   17:32:45
มาตรฐานจีเอพี GAP ตอนที่ 2 วันที่ 08/11/2010   17:30:02
มาตรฐานจีเอพี GAP ตอนที่1 วันที่ 08/11/2010   17:26:14
Aquaculture Certification Council (ACC) คืออะไร วันที่ 01/11/2010   23:08:27
Best aquaculture practices (BAP) certification คืออะไร วันที่ 01/11/2010   23:09:21Copyright © 2010 All Rights Reserved.

ราชันย์ฟาร์ม ฟาร์มเลี้ยงกุ้งขาวชีวภาพ
ตำบลท่ากุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดตราด