ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot


โรคกุ้งขาว
เกษตกรยุคใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล
ศูนย์วิจัยประมง shrimp man
เว็บไซด์กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หน่วยงานรัฐบาล
\Desktop\Development-of-the-Shrimp-Research-Network-in-Thailand
สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง กรมประมง
สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ. National Institute of Animal Health
ศูนย์วิจัยและพัฒนาชายฝั่งจันทบุรี


มาตรฐานการส่งออกกุ้งขาวACC article

 
ปรสิตและแบคทีเรีย Vibrio spp ในแมกุงแชบวย, Penaeus merguiensis de Man, 1883 ในแมกุงแชบวย, Penaeus merguiensis de Man, 1883
จากแหลงธรรมชาติภาคตะวันออก จากแหลงภาคตะวันออกธรรมชาติ
ธิดาพรฉวีภักดิ์* ลิลาเรืองแปนและวริษฐาหนูปน ธิดาพรฉวีกดิ์ภั * ลิลาเรืองแปนและวริษฐาหนูปน
ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงจันทบุรี ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงจันทบุรี
บทคัดยอ บทคัดอย
การศึกษาชนิดของปรสิตและปริมาณแบคทีเรียวิบริโอในแมกุงแชบวย Penaeus merguiensis จากแหลงน้ำ การศึกษาชนิดของปรสิตและปริมาณแบคทีเรียวิบริโอในแมกุงแชบวย Penaeus merguiensis จากแหลงน้ำ
ธรรมชาติฝงอาวไทยตะวันออก โดยมีแหลงรวบรวมที่จังหวัดชลบุรี แบงการเก็บตัวอยางตามฤดูกาลไดแก ฤดูหนาว (ต.ค. ธรรมชาติฝงอาวไทยตะวันออกโดยมีแหลงรวบรวมที่จังหวัดชลบุรีแบงการเก็บตัวอยางตามฤดูกาลไดแกฤดูหนาว (ต.ค.
พ.ย.46), ฤดูรอน(มี.ค. เม.ย. 47) และฤดูฝน(ส.ค. ก.ย. 47) ฤดูละ20 ตัวลําเลียงแมกุงที่มีชีวิตมาที่ศูนยวิจัยและพัฒนา -- พ.ย. 46), ฤดูรอน (มี.ค. -- เม.ย. 47) ฤดูฝนและ (ส.ค. -- ก.ย. 47) ฤดูละ 20 ตัวลําเลียงแมกุง ที่มีชีวิตมาที่ศูนยวิจัยและพัฒนา
ประมงชายฝงจันทบุรีเพื่อตรวจสอบชนิดและปริมาณปรสิตและแบคทีเรียตามวิธีการดานจุลชีววิทยา ประมงชายฝงจันทบุรีเพื่อตรวจสอบชนิดและปริมาณปรสิตและแบคทีเรียตามวิธีการดานจุลชีววิทยา
ผลการศึกษาชนิดและปริมาณปรสิตภายนอกบริเวณซี่เหงือกแมกุงแชบวยพบปรสิตกลุมโปรโตซัวไดแก ผลการศึกษาชนิดและปริมาณปรสิตภายนอกบริเวณซี่เหงือกแมกุงแชบวยพบปรสิตกลุมโปรโตซัวไดแก
Zoothamnium ทั้ง3 ฤดูโดยมีเปอรเซ็นตการพบปรสิต(% incidence of infestation) ในฤดูรอนสูงกวาฤดูฝนและฤดูหนาว Zoothamnium ทั้ง 3 ฤดูโดยมีเปอรเซ็นตการพบปรสิต (% อุบัติการณ์ของการทำลาย) ในฤดูรอนสูงกวาฤดูฝนและฤดูหนาว
คือ พบ 65, 15 และ 5 % ตามลําดับ และพบ Acineta sp. คือพบ 65, 15 และ 5% ตามลําดับและพบ Acineta SP บริเวณรยางคขาวายน้ําเฉพาะฤดูหนาว 5 % ปรสิตภายในบริเวณ บริเวณรยางคขาวายน้ำเฉพาะฤดูหนาว 5% บริเวณปรสิตภายใน
ลําไสพบวามีปรสิตกลุมกรีการีน ชนิด Nematopsis sp. ลําไสพบวามีปรสิตกลุมกรีการีนชนิด Nematopsis SP ทั้ง3 ฤดู มีอัตราการพบปรสิตสูงสุดถึง100 % ในฤดูฝนและ 95 ทั้ง 3 ฤดูมีอัตราการพบปรสิตสูงสุดถึง 100% ในฤดูฝนและ 95
% ในฤดูรอนกับฤดูหนาว โดยมีปริมาณเฉลี่ย 1465, 833 และ 669 ตัว/แมกุง ตามลําดับ แตไมมีความแตกตางกันทางสถิติ % ในฤดูรอนกับฤดูหนาวโดยมีปริมาณเฉลี่ย 1,465, 833 และ 669 ตัว / แมกุงตามลําดับแตไมมีความแตกตางกันทางสถิติ
(P>0.05) นอกจากนี้ยังพบตัวออนของปรสิตตัวกลมในลําไสเฉพาะฤดูหนาวโดยมีอัตราการพบปรสิตรอยละ5 (0.05 P>) นอกจากนี้ยังพบตัวออนของปรสิตตัวกลมในลําไสเฉพาะฤดูหนาวโดยมีอัตราการพบปรสิตรอยละ 5
แบคทีเรียเสนใย(Filamentous bacteria) พบเฉพาะในฤดูหนาว และฤดูรอนอัตรารอยละ25 และ 5 ตามลําดับ พบ แบคทีเรียเสนใย (filamentous แบคทีเรีย) พบเฉพาะในฤดูหนาวและฤดูรอนอัตรารอยละ 25 และ 5 ตามลําดับพบ
แบคทีเรีย Vibrio จากตับ/ตับออน และเลือดของแมกุงแชบวยจําแนกออกเปน 3 ชนิดคือ V. แบคทีเรียวิบริโอจากตับ / ตับออนและเลือดของแมกุงแชบวยจําแนกออกเปน 3 ชนิดคือ V. vulnificus, V. alginolyticus vulnificus, V. alginolyticus
และ Vibrio fluvialis นอกจากนี้ยังพบ Photobacterium damsela ดวย ปริมาณแบคทีเรีย Vibrio และ Photobacterium และ Vibrio fluvialis นอกจากนี้ยังพบ Photobacterium damsela ดวยปริมาณแบคทีเรียและ Photobacterium Vibrio
damsela ที่พบจากตับ/ตับออน ทั้ง3 ฤดู(ฤดูหนาว, ฤดูรอน และฤดูฝน) พบวามีปริมาณ 9.48 x 10 damsela ที่พบจากตับ / ตับออนทั้ง 3 ฤดู (ฤดูหนาว, ฤดูรอนและฤดูฝน) พบวามีปริมาณ 9.48 x 10
4 4
, 1.89 x 10 , 1.89 x 10
6 6
, 1.96 x 10 , 1.96 x 10
5 5
และ 1.54 x 10 และ 1.54 x 10
3 3
, 5.10 x 10 , 5.10 x 10
4 4
, 1.41 x 10 , 1.41 x 10
4 4
CFU/g ตามลําดับ แบคทีเรีย Vibrio และ Photobacterium damsela ในเลือดมี CFU / g ตามลําดับแบคทีเรียวิบริโอและ Photobacterium damsela ในเลือดมี
ปริมาณ 18.75, 19.50, 0.25 และ9.50, 1.75, 0.00 CFU /ml ตามลําดับ ปริมาณแบคทีเรียที่พบในตับ/ตับออนและเลือด ปริมาณ 18.75, 19.50, 0.25 และ 9.50, 1.75, 0.00 CFU / ml ตามลําปริมาณดับแบคทีเรียที่พบในตับ / ตับออนและเลือด
ของตัวอยางแมกุงแชบวยที่ศึกษาในแตละชวงฤดูกาลไมมีความแตกตางกันทางสถิติ(P> 0.05) จากการศึกษาครั้งนี้พบวามี ของตัวอยางแมกุงแชบวยที่ศึกษาในแตละชวงฤดูกาลไมมีความแตกตางกันทางสถิติ (0.05 P>) จากการศึกษาครั้งนี้พบว ามี
ปรสิตเซลลเดียวกลุมกรีการีนชนิด Nematopsis sp. ปรสิตเซลลเดียวกลุมกรีการีนชนิด Nematopsis SP ในลําไสแมกุงแชบวยตลอดทั้งป ดังนั้นการนําแมกุงมาเพาะฟกควร ในลําไสแมกุงแชบวยตลอดทั้งปดังนั้นการนําแมกุงมาเพาะฟกควร
ระมัดระวังปรสิตชนิดนี้รวมทั้งตองกําจัดปรสิตกอนทิ้งน้ำจากโรงเพาะฟกลงสูแหลงน้ำ เพราะปรสิตชนิดนี้เปนสาเหตุ ระมัดระวังปรสิตชนิดนี้รวมทั้งตองกําจัดปรสิตกอนทิ้งน้ำจากโรงเพาะฟกลงสูแหลน้ำเพราะปรสิตชนิดนี้เปนสาเหตุ
สําคัญของโรคขี้ขาวทําใหกุงทะเลมีอัตราการเจริญเติบโตชาและมีการตายสูง ในสวนปริมาณ Vibrio ที่พบจากอวัยวะ สําคัญของโรคขี้ขาวทําใหกุงทะเลมีอัตราการเจริญเติบโตชาและมีการตายสูงในสวนปริมาณวิบริโอที่พบจากอวัยวะ
สําคัญตางๆของแมกุงสามารถใชเปนขอมูลพื้นฐานปริมาณแบคทีเรียที่จะพบไดในแมกุงแชบวยจากธรรมชาติ สําคัญตาง ๆ ของแมกุงสามารถใชเปนขอมูลพื้นฐานปริมาณแบคทีเรียที่จะพบไดในแมกุงแชบวยจากธรรมชาติ
คําสําคัญ: แบคทีเรียวิบริโอพยาธิแมกุงแชบวยแหลงน้ำาชายฝั่งตะวันออก คําสําคัญ : แบคทีเรียวิบริโอพยาธิแมกุงแชบวยแหลงน้ำชายฝงตะวันออก
ต.บางกะจะ อ.เมืองจ.จันทบุรี ๒๒๐๐๐โทร๐-๓๙๔๕-๗๙๘๗-๘E-mail: cf-janburi@mail.dof.in.th . ตบางกะจะอเมือง mail :. จ. จันทบุรี 22000 โทร 0 - 3945 - 8E - 7987 - cf-janburi@mail.dof.in.th

 


ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดแนวทางการพัฒนา / ทางเลือกใหม่ๆ สู่การพัฒนารับบฟาร์มในอนาคต

ผลวิจัยการเลี้ยงกุ้งแบบใหม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม"Super-Intensive Raceway System" ในสหรัฐฯ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.

ราชันย์ฟาร์ม ฟาร์มเลี้ยงกุ้งขาวชีวภาพ
ตำบลท่ากุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดตราด